Zjazd Rady Sprawozdawczo-Wyborczej ZTG „Sokół” w Polsce

Zgodnie z § 17 ust. 4 statutu ZTG „Sokół” w Polsce zwołany został Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, który odbędzie się w dniu 11 września 2021 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie, 00-240 Warszawa al. Solidarności 62, Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów o godz. 10.45 (pierwszy termin) lub w drugim terminie o godz. 11.00.

Porządek obrad:

 1. Powitanie delegatów i otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta
 3. Uchwalenie porządku obrad oraz uchwała o prawomocności zjazdu
 4. Sprawozdania zarządu za lata 2017-2021
 5. Sprawozdanie komendanta głównego PDS
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
 8. Prezentacja i uchwalenie zmian statutu
 9. Wybór nowych władz ZTG „Sokół” w Polsce
 10. Relacje międzynarodowe Związku
 11. Nagroda Srebrnego Sokoła
 12. Zaszczytna Odznaka Sokoła i regulamin Kapituły Orderu
 13. Sztandar Związku
 14. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski ZTG „Sokół” w Polsce w tenisie stołowym
 15. Regulamin Zarządu ZTG „Sokół”
 16. Ogólnopolski obóz gimnastyczny
 17. Ogólnopolski obóz Polowych Drużyn Sokoła
 18. XI Zlot Sokolstwa Polskiego w Rzeszowie
 19. Sprawozdanie z realizowanych przedsięwzięć, w tym z przygotowania Pamiętnika Sokolstwa Polskiego
 20. Uchwała reemigracyjna
 21. Uchwała dotycząca Programu Sokolstwa Polskiego na lata 2021-2025
 22. Przyjęcie, zawieszenia, wykluczenia gniazd
 23. Wolne głosy i wnioski


Regulamin obrad Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w dniu 11 września 2021 r.

 § 1

1. W zjeździe Rady ZTG „Sokół” w Polsce mogą brać udział gniazda TG „Sokół” będące członkami ZTG „Sokół” w Polsce.

§ 2

1. Delegacja każdego gniazda ma prawo delegować trzech członków.

2. Do członków delegacji gniazda nie wlicza się członków zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

3. W uzasadnionym przypadku gniazdo może wystąpić o zwiększenie liczby delegatów. Z wnioskiem takim należy wystąpić pisemne lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@ztgsokol.org.

§ 3

1. Członkowie Związku mogą uczestniczyć w zjeździe Rady osobiście lub przez delegatów. Jeden delegat może posiadać maksymalnie 3 pełnomocnictwa do reprezentowania gniazd na zjeździe.

2. Jeżeli Rada ZTG „Sokół” w Polsce wyrazi zgodę do zarządu mogą być zgłaszane osoby, które wyraziły pisemną wolę kandydowania do władz ZTG „Sokół” w Polsce.

§ 4

1. Wszystkim gniazdom będącymi członkami Związku przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

2. Każde gniazdo posiada jeden głos, bez względu na ilość delegatów.

§ 5

1. Delegaci gniazd muszą okazać się pisemnym pełnomocnictwem gniazda uprawniającym do udziału w zjeździe Rady ZTG „Sokół” w Polsce.

§ 6

1. Przewodniczący zjazdu Rady ZTG „Sokół” powinien przeciwdziałać niewłaściwemu zachowaniu delegatów, a w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Rady lub zakłócanie obrad.

2. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi osobie zakłócającej obrady Przewodniczący Rady może złożyć wniosek o głosowanie nad wykluczeniem danej osoby z obrad Rady. Głosowanie odbywa się w trybie tajnym. O wykluczeniu bądź nie decyduje się większością głosów.

3. Osobie wykluczonej z obrad nie przysługuje prawo powrotu na salę obrad.

§ 7

1. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może ogłosić krótką przerwę w obradach.

2. Przerwa w obradach nie może trwać dłużej niż 30 minut.

§ 8

1. Gniazda TG „Sokół” niebędące członkami ZTG „Sokół” w Polsce mogą uczestniczyć w obradach Rady ZTG „Sokół” w Polsce bez czynnego i biernego prawa wyborczego oraz bez prawa głosu. Uczestniczą w obradach w charakterze obserwatorów.

2. Po zatwierdzeniu członkostwa przez Radę gniazdo otrzymuje wszystkie przewidziane statutem ZTG „Sokół” w Polsce uprawnienia. 

§ 9

1. Nad prawidłowością przebiegu obrad czuwają komisje: mandatowa, skrutacyjna i uchwał.

§ 10

1. Głosowanie nad wyborem prezesa odbywa się w sposób tajny.

2. Głosowanie nad wyborem pozostałych członków Przewodnictwa i Zarządu może się odbywać w sposób jawny.