Statut

Statut Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1

Założone w 1867 roku Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” dla skuteczniejszego osiągnięcia swych celów i wypełniania zadań założyło na ziemiach Rzeczypospolitej sieć Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, które tworzą Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce zwany dalej „Związkiem” (w skrócie ZTG „Sokół”), który jest ogólnokrajowym związkiem sportowym w zrozumieniu ustawy o kulturze fizycznej i ustawy prawa o stowarzyszeniach. Związek tworzą Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół”, zwane dalej „Towarzystwem”.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Warszawa.

§ 3

 1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne Związku oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.
 2. Związek posiada osobowość prawną i jest jedynym reprezentantem Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”.

§ 4

Związek działa zgodnie z ustawą prawa o stowarzyszeniach, ustawą o kulturze fizycznej i niniejszym statutem.

§ 5

Związek powołuje i odwołuje Dzielnice i Okręgi. Dzielnicę tworzą co najmniej dwa Okręgi. Okręg tworzą co najmniej trzy Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół”.

§ 6

Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji sokolich oraz innych organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działania.

§ 7

Związek posiada odznaki oraz sztandary i pieczęcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Związek używa pieczęci, w tym z godłem sokoła w locie z hantlami. Członkowie Związku mogą posiadać czamary sokole lub inne stroje organizacyjne lub sportowe.

§ 8

Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działaczy. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2
Cele i środki działania
§ 9

Celem Związku jest podniesienie sprawności fizycznej społeczeństwa polskiego oraz wyrobienie w tymże społeczeństwie karności, spójności i ofiarności, odpowiedzialności za swe czyny, poczucia obowiązku wobec państwa, zdolności do obrony granic i całości Rzeczypospolitej, i wszelkich cnót obywatelskich, stanowiących podstawy istotnej miłości Ojczyzny. Do osiągnięcia powyższych celów Związek dąży przez współdziałanie z Towarzystwami, nadaje kierunek ich działalności, uzgadnia wspólny program Związku w szczególności:

 1. Opracowuje i współdziała w opracowaniu zasad masowego wychowania fizycznego młodzieży i utrzymania sprawności fizycznej dorosłych, wydaje drukiem pisma i publikacje poświęcone sokolstwu i kulturze: ogłasza konkursy na prace w tym kierunku, występuje z odnośnymi wnioskami do władz i urzędów państwowych i samorządowych.
 2. Organizuje masowy sport, rekreację i turystykę dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 3. Rozpowszechnia w społeczeństwie zrozumienie doniosłości racjonalnego rozwoju fizycznego i zachowania do późnego wieku sprawności fizycznej, przy pomocy prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, odczytów, wykładów, kursów, zawodów publicznych, rajdów. Prowadzi działalność wychowawczą i kulturalno oświatową.
 4. Wspiera moralnie i w miarę możliwości, materialnie Towarzystwa, czuwa nad ich działalnością, udziela im rad i wskazówek, kształci dla nich naczelników, instruktorów i sportowych nauczycieli gimnastyki, kierowników ćwiczeń, wprowadza w nich jednolity ustrój, jednolite zasady wychowania fizycznego i jednolite metody pracy.
 5. Zabiega o rozszerzenie sieci Towarzystw.
 6. Związek posiada osobowość prawną, może zawierać wszelkiego rodzaju zobowiązania, zbywać i nabywać nieruchomości, przyjmować zapisy i darowizny na ogólnych zasadach prawnych.
 7. Związek organizuje zloty, zawody sportowe, kursy i szkolenia sportowe, sesje i seminaria, wystawy, zajęcia z przysposobienia obronnego i obrony cywilnej.

Rozdział 3
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
§ 10

            Członkowie Związku dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

1.1. Członkami zwyczajnymi są sokole Towarzystwa, sokole Dzielnice i sokole Okręgi Związku posiadające osobowość prawną oraz sportowe spółki akcyjne działające w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i edukacji.
1.2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.
2.1. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane realizacją celów Związku, wspierające Związek organizacyjnie i finansowo. Osoby prawne działają w Związku poprzez upełnomocnionych przedstawicieli.

3.1. Członkiem honorowym jest osoba szczególnie zasłużona dla Związku.

3.2. Godność członka i prezesa honorowego nadaje Rada Związku.

§ 11

 1. Członkowie zwyczajni Związku poprzez swoich delegatów mają prawo do:
 • biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku,
 • zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
 • korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.

2. Członkowie i prezesi honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego, a także zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

3. Członkowie wspierający posiadają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 12

Członkowie Związku są zobowiązani do:

 1. Aktywnej działalności na rzecz programu Związku i podnoszenia poziomu sportowego,
 2. Przestrzegania postanowień statutu i regulaminów oraz uchwał Zarządu Związku,
 3. Opłacania składki członkowskiej.

§ 13

 1. Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku:
 • wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku,
 • rozwiązania się Towarzystwa, członka Związku,
 • wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,
 • rozwiązania Związku.

2. Członek zwyczajny Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
3. Zawieszenie w prawach członkostwa polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych Towarzystwa, a w szczególności prawa do udziału w pracy programowej Związku.
4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Rady Związku w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

Rozdział 4
Władze Związku

§ 14

            Władzami Związku są:

 1. Walne Zebranie Delegatów zwane Radą Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, zwane dalej „Radą”.
 2. Zarząd.
 3. Prezydium Zarządu zwane dalej „Przewodnictwem”.
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Sąd Honorowy.

§ 15

 1. Kadencja wszystkich władz Związku trwa cztery lata. Wybór Prezesa Związku oraz władz Związku, Dzielnic i Okręgów odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Rady. Wybór prezesa odbywa się w głosowaniu oddzielnym.
 2. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 16

 1. Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji lub zostali zwolnieni.
 2. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Rada
§ 17

Najwyższą władzą Związku jest Rada, zwoływana przez Zarząd Związku.

 1. Rada Związku składa się z delegatów Towarzystw, Okręgów i Dzielnic. Członkowie Rady Związku przed Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym Rady są zobowiązani złożyć pisemne Raporty i upoważnienia Towarzystw, Okręgów i Dzielnic stwierdzające ich prawo uczestnictwa w Radzie.
 2. Członkowie i prezesi honorowi oraz członkowie wspierający i zaproszeni goście mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.
 3. Rada jest najwyższą władzą Związku, która może zmienić lub uchylić postanowienia wszelkich organów Związku, wydane niezgodnie z prawem lub statutem, wglądać w ich czynności i wydawać o nich opinię.
 4. Zjazdy Rady Związku zwołuje pisemnie z podaniem terminu i miejsca oraz porządku obrad, zarząd Związku w terminie na 30 dni przez Zjazdem Rady. Rada może uchwalić inny sposób zwoływania Zjazdów. Rady Zwyczajne Sprawozdawcze odbywają się raz w roku, na których dokonuje się sprawozdania Związku z działalności merytorycznej i finansowej, Zjazdy Rady Sprawozdawczo-Wyborcze odbywają się co cztery lata.
 5. Zjazdy Rady Związku zwołuje się z podaniem terminu pierwszego i drugiego. Uchwały Rady zapadają przy obecności: w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 min. później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. Głosowanie uchwał odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od podjętej uchwały Rady.
 6. Nadzwyczajne Zjazdy Rady zwołuje Zarząd Związku w miarę uznanej przez siebie potrzeby lub na pisemne żądanie połowy członków zarządów Związku poparte podaniem powodów i przedmiotów obrad oraz na żądanie Komisji Rewizyjnej. Zjazdy Nadzwyczajne zwoływane są pisemnie w terminie 30 dni z podaniem porządku obrad. Nadzwyczajny Zjazd Rady obraduje wyłącznie w sprawach dla których zebranie zostało zwołane.
 7. Zjazd Rady uprawniony jest do powzięcia wszelkich uchwał w sprawach w porządku obrad. Obradom przewodniczy prezes Rady lub jego zastępca. Rada jednak może powierzyć przewodniczenie innej osobie z grona członków Rady. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 8. Rada Związku podejmuje uchwały o powołaniu sokolich oddziałów terenowych. Jednostki mogą posiadać osobowość prawną.

§ 18

            W szczególności do Rady należy:

 • uchwalenie statutu Związku i jego zmian,
 • uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku w tym zasad i kierunków prac ideowych oraz zasad i metod wychowania fizycznego i obronnego, sportu, rekreacji i turystyki,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Związku,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku,
 • wybór Prezesa Związku, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego.
 • zaprzysiężenie Prezesa Związku, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • zatwierdzanie rachunków Zarządu, uchwalanie budżetów i preliminarzy oraz sprawozdań finansowych, zarządza funduszem zakładowym związku,
 • dokonuje oceny sprawozdań władz związku i jego organów,
 • ustala zasady ustroju Związku, opiniuje zmiany statutów tak Związku jak i Dzielnic, Okręgów i Towarzystw,
 • mianuje i nadaje godność prezesa i członka honorowego Związku,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Związku w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach Związku,
 • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Związku,
 • uchwalanie regulaminu obrad,
 • ustala składki członkowskie i inne opłaty związane z działalnością Związku
 • powołuje Kapitułę Odznaczeń,
 • powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych Związku.

§ 19

            W Radzie Związku biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym – delegaci wybrani na walnych zebraniach Dzielnic, Okręgów i Towarzystw sokolich według klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd Związku.
 2. Z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający oraz członkowie Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego o ile nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście.

Zarząd Związku
§ 20

 1. Zarząd Związku składa się z 15-23 osób, w tym Prezesa oraz 2 wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza Generalnego, Naczelnika, Komendanta Głównego PDS i 8 do 16 członków.
 2. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się raz na kwartał lub w zależności od potrzeb.
 3. Nieobecność członków Zarządu na trzech kolejnych zebraniach bez usprawiedliwienia jest traktowane jako rezygnacja z członkostwa Zarządu Związku.
 4. W okresie między posiedzeniami Zarządu decyzje w sprawach pilnych może podejmować Prezes. O podjętych decyzjach Prezes informuje na najbliższym zebraniu Zarząd Związku.

§ 21

            Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Realizowanie uchwał Rady Związku.
 2. Reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu.
 3. Powoływanie przewodnictwa oraz innych organów wewnętrznych Związku.
 4. Uchwalanie planów pracy i planów finansowych.
 5. Podejmowanie uchwał o przyjęciu lub ustaniu członkostwa zwyczajnego i wspierającego.
 6. Zwoływanie i ustalanie klucza wyborczego na Radę Związku.
 7. Powoływanie kadry i reprezentacji sportowej Związku.
 8. Uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych Związku.
 9. Współpraca z sokolimi Towarzystwami, Dzielnicami i Okręgami Związku.
 10. Interpretacja statutu oraz przepisów wewnętrznych.

Przewodnictwo
§ 22

 1. Organem wykonawczym Zarządu jest Prezydium Zarządu zwane dalej Przewodnictwem, które stanowią: Prezes, dwóch wiceprezesów, Sekretarz Generalny, Skarbnik, Naczelnik i Komendant Główny PDS. Pracą Przewodnictwa kieruje Prezes. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa, a w razie jego nieobecności przewodniczącego obrad.
 2. Przewodnictwo Zarządu w okresie między posiedzeniami Zarządu posiada uprawnienia Zarządu Związku zgodnie z regulaminem, uchwalonym przez Zarząd Związku.
 3. Przewodnictwo Zarządu decyduje o wewnętrznej strukturze biura Związku i obsadzie personalnej na poszczególne stanowiska.
 4. Przewodnictwo odpowiada przed Zarządem Związku za podjęte w jego imieniu decyzje. Ma ono obowiązek przedkładania sprawozdań z podjętych decyzji na każdym posiedzeniu Zarządu Związku.
 5. Zebrania Przewodnictwa Zarządu odbywają się pomiędzy terminami obrad zarządu.
 6. W okresie między posiedzeniami Prezydium decyzje w sprawach pilnych może podejmować Prezes. O podjętych decyzjach Prezes informuje na najbliższym zebraniu Prezydium Zarządu.

§ 23

 1. W celu realizacji statutowych zadań Związku w jego ramach organizacyjnych działają społeczne komisje lub zespoły, działające na stałe lub okresowo, jako organa opiniodawcze i doradcze Związku powoływane przez Zarząd Związku.
 2. Społeczne komisje i zespoły, o których mowa w ust. 1, działają na podstawie regulaminów uchwalanych przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna
§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Związku sprawozdanie ze swojej działalności.
 4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi Związku.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Związku z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku i Przewodnictwa oraz innych organów Związku z głosem doradczym.
 7. Komisja Rewizyjna występuje do Rady z wnioskiem co do udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi. Rada poddaje wniosek pod głosowanie jawne lub tajne w zależności od uchwały Rady Związku.

Sąd Honorowy
§ 25

Sąd Honorowy liczy pięć osób, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i dwóch członków. Do zadań Sądu Honorowego należy:

 1. Opiniowanie, prawidłowej działalności statutowej wszystkich struktur Związku, które przekroczą prawo ustroju lub naruszały karność sokolą.
 2. Dokonuje analizy i oceny wszystkich spraw dyscyplinarnych, które wpłyną do Związku.
 3. Na piśmie składa wszelkie wnioski do Zarządu lub do Rady Związku.
 4. Sposób obrad i postępowania określa osobny regulamin opracowany przez Sąd Honorowy.

Rozdział 5
Naczelna Komenda Polowych Drużyn Sokolich
§ 26

1. W ramach ZTG „Sokół” działa Naczelna Komenda Polowych Drużyn Sokolich zwana dalej Naczelną Komendą. Naczelna Komenda składa się z Komendanta, powoływanego i odwoływanego przez Zarząd oraz z zastępców Komendanta powoływanych przez Zarząd.

2. Naczelna Komenda Polowych Drużyn Sokolich działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

3. Komendant

a) reprezentuje Naczelną Komendą
b) składa sprawozdania z prac Naczelnej Komendy przed Zarządem oraz raz w roku przed Radą,
c) kieruje całokształtem działalności oraz tworzy i koordynuje program szkoleniowy Naczelnej Komendy
d) przedstawia zastępców komendanta i członków sztabu, zatwierdzanych przez Zarząd.

Rozdział 6
Jednostki terenowe Związku
§ 27

Związek może tworzyć jednostki terenowe: zwane Dzielnicami i Okręgami Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Do tworzenia jednostek przepisy §§ 5, 10, 19 stosuje się odpowiednio. Jednostki terenowe mogą posiadać osobowość prawną.

Władze jednostek terenowych
§ 28

            Władzami jednostek terenowych są:

 1. Walne Zebranie Delegatów zwane Radą Dzielnicy, Okręgu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, zwane dalej „Radą”.
 2. Zarząd.
 3. Prezydium Zarządu zwane dalej „Przewodnictwem”.
 4. Komisja Rewizyjna.

§ 29

Do władz oddziału stosuje się przepisy § § 15, 16, 17 pkt. 1, 4, 5, 6, 7 stosuje się odpowiednio.

Rada
§ 30

 1. Rada jest najwyższą władzą Dzielnicy, Okręgu Związku, może być zwyczajna lub nadzwyczajna. Rada zwoływana jest przez zarząd co najmniej jeden raz w roku.
 2. Do Rady przepisy § 17 pkt. 2, 3 i § 19 stosuje się odpowiednio.
 3. Do kompetencji Rady jednostki terenowej należy:
 • ustalanie głównych kierunków działania,
 • realizacja celów i planów Związku,
 • wybór władz,
 • rozpatrywanie sprawozdań z pracy Zarządu jednostki,
 • rozpatrywanie innych spraw zgłoszonych przez członków Związku lub zarząd jednostki terenowej,
 • wybór delegatów do Rady Związku.

Zarząd
§ 31

 1. Zarząd jednostki terenowej Dzielnicy, Okręgu składa się z 11-15 osób, w tym Prezesa wybieranego oddzielnie przez Radę oraz 2 wiceprezesów, skarbnika, sekretarza, naczelnika, komendanta i 4-8 członków wybieranych przez Radę w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od podjętej uchwały.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz na kwartał lub w zależności od potrzeb.
 3. Zarząd jednostki uchwala regulamin określający jego organizację i tryb pracy.

§ 32

            Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Realizowanie uchwał Rady Związku.
 2. Koordynowanie działań Towarzystw.
 3. Reprezentowanie Dzielnicy, Okręgu i działanie w jego imieniu.
 4. Powoływanie przewodnictwa oraz innych organów wewnętrznych jednostki terenowej.
 5. Uchwalanie planów pracy i planów finansowych oddziału.
 6. Powoływanie kadry i reprezentacji sportowej jednostki.
 7. Współpraca z sokolimi Towarzystwami, Dzielnicami i Okręgami Związku oraz Związkiem Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.
 8. Wyznaczanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowych Związku.

§ 33

Zarząd może wybrać ze swego grona Przewodnictwo, jako organ wykonawczy w liczbie 7 osób, w tym Prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, naczelnika i komendanta. Przewodnictwo zarządu w okresie między posiedzeniami zarządu posiada uprawnienia zarządu oddziału zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd.

Komisja Rewizyjna
§ 34

 1. Komisja Rewizyjna oddziału składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole działalności jednostki terenowej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie sprawozdanie ze swojej działalności.
 4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi jednostki.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskiem wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku i Prezydium zarządu oraz innych organów Związku z głosem doradczym.
 7. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Rady co do udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi. Rada podaje wniosek pod głosowanie jawne lub tajne w zależności od uchwały Rady Związku.

Rozdział 7
Nagrody i wyróżnienia
§ 35

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla Sokolstwa Polskiego.

 1. Pamiątkowym wyróżnieniem jest wpis do „Złotej Karty Sokolstwa Polskiego”, którego dokonuje Zarząd.
 2. Najwyższym odznaczeniem Związku jest „Zaszczytna Odznaka Sokola”, nadana przez Kapitułę powołaną przez Radę.
 3. Kapitułę tworzą: Prezes, dwóch wiceprezesów, prezesi honorowi. Zarząd może wybrać dodatkowych członków Kapituły.

§ 36

Kapituła może występować o nadanie odznaczeń resortowych i państwowych działaczom i zawodnikom.

§ 37

Rodzaje nagród, wyróżnień i odznaczeń oraz warunki i zasady ich przyznawania określa Regulamin Związku.

Rozdział 8
Majątek i fundusze Związku
§ 38

 1. Majątek Związku stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Związku składają się:

– wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Związek,
– dotacje na realizację zadań państwowych i samorządowych,
– składki członkowskie, opłaty licencyjne i koncesyjne,
– darowizny,
– inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku.

3. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 39

Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych i innych Związku wymagane jest współdziałanie i składanie podpisów dwóch osób: Prezesa lub wiceprezesa lub Sekretarza Generalnego i innego członka Przewodnictwa.

§ 40

Zakres i zasady działalności finansowej Związku określa Zarząd Związku.

§ 41

Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać członków zarządu. W umowach między Związkiem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Związek reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady.

Rozdział 9
Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku
§ 42

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Rada Związku kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 43

Uchwała o rozwiązaniu się Związku powoła Komisję Likwidacyjną, określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

§ 44

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Związku, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowania przepisy ustawy prawa o stowarzyszeniach.