Polowe Drużyny Sokoła

Naczelna Komenda Polowych Drużyn Sokolich

Komendant główny: dh Mateusz Derylak
tel. 534 249 626
e-mail: derylak14@gmail.com
lub komendapds@gmail.com

Komendant

Druh Mateusz Derylak 17 grudnia 2015 roku na mocy uchwały nr2/2015 na podstawie art. 28 statutu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Stalowej został mianowany na stanowisko dowódcy Polowych Drużyn Sokolich przy Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Stalowej Woli.

Druh Derylak od lat organizuje i prowadzi zgrupowania taktyczne i szkoleniowe o charakterze proobronnym, w których przeszkolonych dotychczas zostało ponad 40 osób, zorganizowano 46 strzelań z broni palnej (krótkiej 9mm i długiej 7,62mm i 5,56mm). 53 zgrupowania szkoleniowe i taktyczne (w tym 16 unitarnych zgrupowań dla rekrutów). Stalowowolscy Druhowie pod jego dowództwem zdobywają czołowe miejsca w lokalnych zawodach strzeleckich, sportowych oraz turniejach. Jest również autorem oraz organizatorem dwóch edycji ćwiczeń stalowowolskich organizacji proobronnych pod kryptonimem „OBROŃCA”.

Był współorganizatorem Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Stalowej Woli, obchodów upamiętniających agresję Niemiec na Polskę w 1939 r. A obecnie współorganizuje obchody wybuchu Powstania Styczniowego w Rozwadowie. Ponadto organizuje kwartalną opiekę miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu stalowowolskiego, udziela się również w akcjach charytatywnych takich jak „paczka dla polskiego kombatanta na kresach” oraz „zbiórka pieniędzy na odnowę zabytków rozwadowskiego cmentarza”, za co został odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Związku Oficerów RP oraz Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Zorganizował również sokolą zbiórkę żywności dla ochronki dla dzieci imienia św. Brata Alberta w Stalowej Woli.

Od 2012 r. jest żołnierzem zawodowym. W 2013 roku wstąpił również do Jednostki Strzeleckiej nr 2027 im. Aleksandra Litwinowicza w Stalowej Woli należącej do Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW. W 2014 r. został awansowany na stopień „sierżanta związku strzeleckiego” i objął stanowisko szefa szkolenia w JS2027. W tym samym roku został prezesem stalowowolskiego koła Związku Oficerów Rezerwy RP.

Za zasługi na polu działalności proobronnej 27 kwietnia 2019 r. w Warszawie odebrał Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju nadany mu przez Ministra Obrony Narodowej.

Naczelna Komenda Polowych Drużyn Sokolich w latach 2020-2021

Zadaniami Komendy Głównej Polowych Drużyn Sokoła jest koordynacja współpracy między gniazdami Polowych Drużyn Sokoła w całej Polsce, pomaganie w tworzeniu nowych gniazd, wyrównanie poziomu wyszkolenia między drużynami, organizowanie certyfikowanych egzaminów na poziomie dowódczym, organizowanie obozów szkoleniowych w celu integracji drużyn, organizowanie kursów oraz szkoleń. Udostępniamy również wyposażenie potrzebne do realizacji różnego rodzaju szkoleń w gniazdach. W 2021 r. planowane jest przeprowadzenie szkoleń Komendy Głównej wraz z ich certyfikacją we wszystkich zainteresowanych gniazdach TG „Sokół”. Szkolenia na terenie gniazd przeprowadzi osobiście druh Komendant Mateusz Derylak.

OFERTA DLA GNIAZD:
Kursy podstawowe:
1. Kurs podstawowy ratownictwa taktycznego (dla tworzących się drużyn)
2. Kurs podstawowy walki w terenie zurbanizowanym (dla tworzących się drużyn)
3. Kurs podstawowy walki w terenie otwartym (dla tworzących się drużyn)
4. Kurs podstawowy posługiwania się bronią palną (dla tworzących się drużyn)

Szkolenia zaawansowane:
1. Program „CERTYFIKACJE 2021
Seria egzaminów teoretyczno-praktycznych pozwalających uzyskać dostęp do kursów zaawansowanych, otrzymania certyfikatu Komendy Głównej Polowych Drużyn Sokolich, przyznania barw drużyny oraz proporca drużynowego.

2. Kurs młodszych dowódców  „FALCON
Kurs teoretyczno-praktyczny dla dowódców sekcji i drużyn mający na celu podniesienie kompetencji
druhów wyznaczonych na stanowiska dowódcze.

3. Ćwiczenie „SOKÓŁ W NATARCIU
Zintegrowane ćwiczenie praktyczne realizujące serię scenariuszy taktyczno-bojowych różnego typu,
mające na celu sprawdzenie oraz ewentualne podniesienie kompetencji dowódców jak i druhów w zakresie efektywnego prowadzenia natarcia w różnych warunkach.

4. Ćwiczenie „OBROŃCA
Zintegrowane ćwiczenie praktyczne realizujące serię scenariuszy taktyczno-bojowych różnego typu,
mające na celu sprawdzenie oraz ewentualne podniesienie kompetencji dowódców jak i druhów w zakresie efektywnego prowadzenia obrony w różnych warunkach.

5. Ćwiczenie „KRESY
Zintegrowany marsz taktyczny z elementami SERE.

Polowe Drużyny Sokoła

Polowe Drużyny Sokoła (PDS) to organizacja proobronna działająca w strukturach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Działania PDS to nie tylko przygotowanie młodych ludzi do służby w formacjach wojskowych, policyjnych i innych służbach mundurowych, ale też oddziaływanie na społeczeństwo i prowadzenie szkoleń dla szerszej rzeszy odbiorców. Program szkolenia w PDS oparty jest na normach wyszkolenia służb i ściśle powiązany jest z terenem działania poszczególnych PDS. Drużyny współpracują z jednostkami wojskowymi w ramach programów MON adresowanych do organizacji proobronnych, ale też z innymi służbami. Korzystanie z doświadczeń instruktorów wywodzących się z jednostek antyterrorystycznych i specjalnych wpływa na podniesienie poziomu wyszkolenia druhów, a tym samym podnosi poziom wiarygodności całej formacji.

Komenda Główna w latach 2017-2020

Komendantem Polowych Drużyn Sokoła w latach 2017-2020 był Druh Marek Kasperski, wieloletni instruktor wyszkolenia strzeleckiego, członek grupy realizacyjnej policji i grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Uczestnik szkoleń poświęconych zagadnieniom taktyki antyterrorystycznej prowadzonych przez najlepsze jednostki specjalne w Kraju jak i za granicami Państwa.

Marek Kasperski jest instruktorem strzelectwa sportowego i bojowego w zakresie: strzelań pneumatycznych i kulowych sportowych oraz broni centralnego zapłonu (pistolety, pistolety maszynowe, karabinku szturmowe) i śrutowej. Ponadto jest instruktorem strzelań policyjnych oraz instruktorem posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania przy pomocy energii elektrycznej TASER.

To także były członek Specjalnej Grupy Realizacyjnej Policji. Uczestnik kursów z zakresu taktyki antyterrorystycznej, w tym organizowanych przez jednostkę GROM. Członek grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Uczestnik szkoleń z zakresu taktyki i techniki interwencji, w tym prowadzonych przez instruktorów z Wielkiej Brytanii i Szwecji. Uczestników kursów z zakresu ESDS, YAWARA, Krav Maga oraz Combat 56, prowadzonych przez instruktorów GS SW oraz instruktorów z wydziałów szturmowych służb.

Komendant Główny PDS jest również ratownikiem przedmedycznym, ma także ukończony kurs wysokościowy. Jest uczestnikiem kursów doskonalących umiejętności posługiwania się bronią palną. Prowadzi strzelania LOK w zakresie strzelań z broni palnej sportowej, pneumatycznej sportowej, maszynowej i gładkolufowej. Stale współpracuje z instruktorami służb mundurowych, instruktorami technik walki i wyszkolenia strzeleckiego, poprzez uczestnictwo w kolejnych seminariach i szkoleniach realizowanych na terenie Kraju, jak i poza granicami Polski.

Specjalnością druha Kasperskiego była taktyka czarna oraz „Aktywny zabójca” – szkolenie ma na celu zaprezentowanie działania służb mundurowych i ratowniczych w rozwiązaniu sytuacji związanej z atakiem zabójcy (terrorysty) oraz propagowanie wśród nauczycieli i młodzieży bezpiecznych zachowań z tym związanych. Realizacja tego programu to działanie według bardzo konkretnego planu, który rozpoczyna prezentacja multimedialna, omówienie zajęć praktycznych, a następnie przetrenowanie wszystkich trzech opcji, jakie w takim ataku ma ofiara (uciekaj, schowaj się, walcz). Szkolenie powinno zakończyć się zajęciami z pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zwykłych apteczek. Do tego szkolenia warto zaangażować służby i oczywiście ratownika. Zajęcia takie zrealizować można dla uczniów szkół, zakładów pracy oraz urzędów. PDS zainteresowany tym szkoleniem (z racji ostatnich wydarzeń szkolenia te są jak najbardziej na czasie) może je zrealizować sam w oparciu o program i plan jaki opracował dla PDS Leszno Komendant Marek Kasperski. Można zrealizować je także przy wsparciu druha Marka Kasperskiego (jedyny koszt to koszt dojazdu do miejsca działania).

Szkolenia

Działalność proobronna jest pojęciem bardzo szerokim. W ten rodzaj działalności wpisuje się również organizowanie zawodów sportowych, m.in. w formie ligi strzeleckiej czy strzelecko-ratowniczej. Zmiany zachodzące w świecie, zmieniające się zagrożenia wymuszają na PDS dostosowanie szkoleń do sytuacji wymuszonych przez życie. W odpowiedzi na te zagrożenia powstały dwa programy.

„Aktywny zabójca” – realizowany w ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Służby Więziennej (SW). Założenia tego programu spotkały się z przychylnym przyjęciem władz SW, dzięki czemu relacje ze szkolenia prowadzonego z „Sokołem” trafiały na stronę główną SW. Świadczy to o wysokim poziomie prowadzonych zajęć, co przełożyło się na kontynuowanie tego programu we współpracy ze SW. Warto wspomnieć, że do udziału w realizacji jednego ze szkoleń zaproszono ratowników policyjnych, z którymi współpraca będzie także kontynuowana.

Kolejnym programem zainicjowanym w PDS jest „Bezpieczna Kobieta” (Samoobrona kobiet), który jest adresowany do naszych Pań. Podstawą tego programu jest nauka samoobrony przy uwzględnieniu faktycznych możliwości uczestniczek. Wsparcia w tym projekcie udzielili instruktorzy ESDS , którzy są najlepszymi instruktorami w tej dziedzinie w Europie. Innowacyjność tego systemu walki wręcz polega na jego łatwości i bazowaniu na odruchach. Pierwsze szkolenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem Pań, w związku z czym planowane są już kolejne zajęcia.

Każda formacja wymaga stałego rozwoju. Nie inaczej jest w PDS, dlatego poza wyszkoleniem strzeleckim rozpoczęto prace nad powołaniem kapituły znaku spadochronowego PDS. Docelowo szkolenie ma być oparte wyłącznie o normy szkoleniowe wojsk powietrzno-desantowych, co pozwoli druhom uzyskać uprawnienia wysoko punktowane przy przyjęciu do służb. Analogicznie z tym szkoleniem, w oparciu o możliwości poszczególnych gniazd, ruszą szkolenia z zakresu podstaw ratownictwa połączonego z elementami pomocy przedmedycznej w działaniach bojowych.

PDS w sytuacji zagrożenia Kraju z pewnością będzie przygotowany do wsparcia działań zabezpieczających i ochronnych i taki jest jego cel poza aktywizowaniem ludności cywilnej.

Dla gniazd

Naczelna Komenda Polowych Drużyn Sokolich oferuje kilka rodzajów szkoleń, z których w wielu wypadkach można skorzystać nieodpłatnie, kierując odpowiedni wniosek do zarządu ZTG „Sokół” w Polsce lub Komendanta Naczelnej Komendy PDS. Poszczególne szkolenia i ich wymogi techniczne wyglądają w sposób następujący.

  1. „Bezpieczna Kobieta – Samoobrona Kobiet” (ESDS) – to jedno z najbardziej wymagających i najtrudniejszych szkoleń, gdyż wymaga zaangażowania faktycznych ekspertów z zakresu realnych systemów walki. Twarde systemy walki w przypadku kobiet się nie sprawdzą. W związku z czym sugeruje się przeprowadzanie szkoleń ESDS. Jest to system bardzo intuicyjny i każda osoba może opanować go na tyle, by skutecznie się obronić. W chwili obecnej toczą się zaawansowane rozmowy pomiędzy PDS a Służbą Więzienną i Policją na temat zaangażowania się w ten program najlepszych instruktorów systemu samoobrony kobiet z całej Polski. Szacowany koszt to koszt pozyskania sali sportowej na zajęcia oraz zwrot kosztów podróży instruktorów. Docelowo dysponujemy niewielką grupą osób z odpowiednimi umiejętnościami do prowadzenia takich szkoleń, w związku z czym zainteresowany PDS lub gniazdo TG „Sokół” może samodzielnie zaproponować terminy, a instruktorzy  Komendy Naczelnej PDS postarają dostosować swój grafik do potrzeb gniazda.
  2. Szkolenie ogólne PDS – podstawowym założeniem Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich jest przygotowanie druhów do wykonywania działań parapolicyjnych i parawojskowych w trakcie ewentualnego konfliktu zbrojnego oraz wszelkich zagrożeń życia i mienia ludzkiego. Istotne jest wszechstronne wyszkolenie członków PDS do prowadzenia działań ochronnych i zabezpieczających, które będą mogli wykorzystać w ewentualnej służbie w wojsku lub policji. Podstawą szkoleń są ćwiczenia zabezpieczenia obiektów ważnych dla obronności Państwa, ale też urzędów z bazami danych oraz obiektów strategicznych dla funkcjonowaniu miast – ujęć wody, zakładów z chemikaliami itp. Członkowie PDS po odbytych szkoleniach z cała pewnością będą mogli stanowić wzmocnienie punktów blokadowych. Wykorzystani też mogą zostać do zabezpieczenia mienia ludzi chroniąc je przed grabieżą, a także nie dopuszczać do przejmowania kontroli na terenie miejskim przez zorganizowane grupy przestępcze. W ramach szkoleń organizowane są również zajęcia z pomocy przedmedycznej.