Regulamin obrad Rady ZTG „Sokół” w Polsce

§ 1

1. W zjeździe Rady ZTG „Sokół” w Polsce mogą brać udział gniazda TG „Sokół” będące członkami ZTG „Sokół” w Polsce poprzez swoich delegatów.

§ 2

1. Każde gniazda ma prawo delegować maksymalnie trzech swoich przedstawicieli.

2. Do członków delegacji gniazda nie wlicza się członków zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

3. W uzasadnionym przypadku gniazdo może wystąpić o zwiększenie liczby delegatów. Z wnioskiem takim należy wystąpić pisemnie lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@ztgsokol.org.

§ 3

1. Członkowie ZTG „Sokół” w Polsce mogą uczestniczyć w zjeździe Rady osobiście lub przez pełnomocników. Jeden delegat może posiadać maksymalnie 3 pełnomocnictwa do reprezentowania gniazd na zjeździe.

2. Do władz ZTG „Sokół” w Polsce mogą być zgłaszane wyłącznie osoby, które wyraziły pisemną zgodę na kandydowanie do władz ZTG „Sokół” w Polsce.

§ 4

1. Członkom gniazd będącym członkami ZTG „Sokół” w Polsce przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze oraz prawo głosu podczas Rady ZTG „Sokół” w Polsce.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo głosu przysługuje jedynie tym gniazdom i ich członkom, którzy mają opłacone składki członkowskie.

3. Każde gniazdo posiada jeden głos, bez względu na ilość delegatów.

§ 5

1. W przypadku wątpliwości dotyczących delegatów delegaci zobowiązani są okazać lub przedstawić aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący gniazda lub uchwałę władz stowarzyszenia.

§ 6

1. Prezes ZTG „Sokół” w Polsce i Przewodniczący zjazdu Rady ZTG „Sokół” powinni przeciwdziałać niewłaściwemu zachowaniu delegatów, a w szczególności nadużywaniu uprawnień i głosu przez uczestników Rady oraz zakłócaniu obrad.

2. Po trzykrotnym zwróceniu uwagi osobie zakłócającej obrady Przewodniczący lub Prezes ZTG „Sokół” w Polsce może wykluczyć daną osobę z obrad Rady. Osoba wykluczona może odwołać się do Rady o głosowanie nad uchyleniem decyzji Przewodniczącego lub Prezesa ZTG „Sokół” w Polsce. Głosowanie odbywa się w trybie tajnym. O wykluczeniu z obrad bądź nie decyduje się większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.

3. Osobie wykluczonej z obrad nie przysługuje prawo powrotu na salę obrad.

§ 7

1. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może ogłosić krótką przerwę w obradach.

2. Przerwa w obradach nie powinna trwać dłużej niż 30 minut.

§ 8

1. Gniazda TG „Sokół” niebędące członkami ZTG „Sokół” w Polsce mogą uczestniczyć w obradach Rady ZTG „Sokół” w Polsce bez czynnego i biernego prawa wyborczego oraz bez prawa głosu po uzyskaniu zgody prezesa ZTG „Sokół” w Polsce. Uczestniczą w obradach w charakterze obserwatorów.

2. Po zatwierdzeniu członkostwa przez Radę gniazdo otrzymuje wszystkie przewidziane statutem ZTG „Sokół” w Polsce uprawnienia.

§ 9

1. Nad prawidłowością przebiegu obrad czuwają komisje: mandatowa, skrutacyjna i uchwał.

§ 10

1. Propozycje uchwał można zgłaszać przez cały czas trwania obrad Rady.