Jak założyć?

STOWARZYSZENIE ( rejestrowane w  KRS ) musi zostać powołane przez co najmniej 15

pełnoprawnych  osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet

założycielski (art. 9 ustawy prawa o stowarzyszeniach).

przykładowy statut

 

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE

Pierwszym krokiem prowadzącym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie

zebrania założycielskiego. Na zebraniu założycielskim zostanie podjęta oficjalna decyzja

(uchwała) o powołaniu do życia stowarzyszenia.

przykładowy-protokół

 

REJESTRACJA W SĄDZIE

Od dnia 1 stycznia 2001 r. sądem właściwym dla rejestracji stowarzyszeń jest

sąd rejonowy mający siedzibę w mieście będącym siedzibą wojewody (sąd rejestrowy).

Obejmuje on swoją właściwością obszar danego województwa.

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) dotyczy tych podmiotów, na które przepisy ustaw

nakładają obowiązek takiego wpisu.

 

Wniosek musi być złożony na specjalnym formularzu wraz z załącznikami – formularzami oraz

dokumentami. Wszystkie dokumenty musza być sporządzone w trzech egzemplarzach!

 

Dokumenty, które załączamy do wniosku:

– statut stowarzyszenia

– protokół z zebrania,

– lista członków założycieli

LISTA ZAŁOŻYCIELI

– podjęte na zebraniu uchwały (o powołaniu organizacji; o wyborze Komitetu Założycielskiego; o wyborze Zarządu; o wyborze organu kontroli wewnętrznej).

wzór-u-zarząd

wzór-u-przyjęciu-statutu

wzór-u-powołanie-komisji

wzór-komitet-założycielski

uchwała-o-powołaniu-stowarzyszenia

 

Niezbędne do rejestracji wnioski można pobrać na stronie:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę korzystać z formularza kontaktowego