IV Sobótkowy Bieg Uliczny w Brwinowie

Pomysłodawcami i organizatorami cyklicznie odbywającego się od 2009 roku „Dnia Sportu”, którego częścią jest „Sobótkowy Bieg Brwinowski”są Klub Sportowy „TENNIS LIFE” oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Pomysł na organizację pierwszej edycji „Dnia Sportu” zrodził się w głowach dwóch pasjonatów – Andrzeja Nowakowskiego i Jarosława Gogacza, działaczy brwinowskich klubów sportowych. Ideami, które przyświecały pomysłodawcom było zachęcenie mieszkańców Brwinowa do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz regularnego uprawiania sportu w celu profilaktyki związanej z chorobami cywilizacyjnymi oraz zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży.

REGULAMIN „IV SOBÓTKOWEGO BIEGU BRWINOWSKIEGO”

CEL IMPREZY
• Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród mieszkańców Brwinów
• Promocja Gminy Brwinów

ORGANIZATOR
Klub Sportowy „TENNIS LIFE” Brwinów
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”  Brwinów
• kom. 501-108-909 (Jarek), 536-704-790 (Andrzej)
• Strona internetowa: www.brwinow.com

DYSTANS
10 km (dwa okrążenia)

BIURO ZAWODÓW
– bieg odbędzie się dnia 15 czerwca 2013 r. w Brwinowie
ul. Żwirowa 16 (przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Brwinowie)
– biuro zawodów (usytuowane przy hali sportowej) czynne będzie w dniu imprezy od godziny 8:00
– odbiór numerów startowych w dniu startu 15.06.2013 w godz. 8:00 – 10:45
– start „IV Sobótkowy Bieg Brwinowski” na dystansie 10 km o godzinie 11:00
– zgłoszenia i opłaty dokonujemy internetowo od 07.05.2013 do 04.06.2013 za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.brwinow.com  oraz w dniu startu, jeśli pozostaną wolne numery. Limit uczestników 200 osób.
– każdy uczestnik „IV Sobótkowego Biegu Brwinowskiego” zobowiązany jest wnieść opłatę startową do dnia 04 czerwca 2013, wpisowe wynosi 40 zł; po tym terminie zgłoszenia nie opłacone zostaną anulowane.
– od 04.06.2013 zapisy on-line  zostaną zamknięte, po tym terminie w przypadku wolnych miejsc dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów.

Wpisowe wpłacane w biurze zawodów (w dniu startu) wynosi 60 zł.
– o wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie data zapisania się do biegu.
– opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
– jest możliwość przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.
Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z opłatą na konto:
T.G „Sokół”  97 9291 0001 0097 6480 2000 0020
– w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie), zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem w jakim dokonywał swojej pierwszej wpłaty.
– opłatę należy wpłacać na konto bankowe: T.G. „Sokół”  97 9291 0001 0097 6480 2000 0020
z dopiskiem „IV Sobótkowy Bieg Brwinowski”, imię i nazwisko,
– zawodniczki i zawodnicy urodzeni w roku 1947 lub wcześniej wnoszą opłatę startową w wysokości 50% stawek podanych. Prawo bezpłatnego startu mają osoby zaproszone przez Organizatora Biegu. W wyjątkowych sytuacjach, zwolnione z opłaty są osoby tylko te, które wcześniej uzgodniły to z organizatorem.
– dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej, na stronie www.brwinow.com  Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przelewu bankowego z winy banku.

W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA
• medal dla każdego zawodnika który ukończy bieg;
• dla 3 pierwszych miejsc w kategorii „K” i „M” przewidziane są puchary;
• cenne nagrody rzeczowe;
• obsługę biura zawodów, obsługę sędziowską, zabezpieczenie medyczne i techniczne;
• napoje, poczęstunek (catering);
• losowanie nagród wśród wszystkich zawodników;
• komunikat z wynikami;
• koszulkę startową;
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

PROGRAM ZAWODÓW
• Start godz. 11:00 na dystansie 10 km;
• ok. godz. 14:00 zakończenie imprezy;
Organizator ma prawo zmienić godzinę i miejsce startu oraz trasę powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

WARUNKI UCZESTNICTWA
• Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 10 km mają osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku 16-18 lat, jeśli mają pisemną zgodę rodziców. Impreza ma charakter otwarty.
• Warunkiem dopuszczenia do biegu głównego jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu (Dz. Ustaw nr 101, poz. 1095). Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Druki oświadczenia będzie można wypełnić z biurze zawodów.
• Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z mapą przebiegu trasy biegu.

NUMER STARTOWY
• Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani;
• Osoba, która wystartuje bez numeru startowego nie będzie klasyfikowana.

INFORMACJE DODATKOWE
• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas
zawodów;
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów;
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie;
• Uczestnik biegu wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy akceptuje warunki niniejszego
regulaminu;
• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.