Zaszczytna Odznaka Sokoła

Zaszczytna Odznaka Sokola to najwyższe i najstarsze odznaczenie organizacyjne Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce przyznawane od okresu międzywojennego. W przeszłości jego kawalerami byli m.in. Ignacy Jan Paderewski, gen. Józef Haller i Roman Dmowski. Obecnie przyznawane jest druhnom i druhom najbardziej zaangażowanym w działalność organizacyjną i sportową w TG „Sokół”.

Zaszczytna Odznaka Sokoła, wzór odznaczenia wręczanego współcześnie

REGULAMIN KAPITUŁY ZASZCZYTNEJ ODZNAKI SOKOŁA

Preambuła

Dla upamiętnienia długotrwałej i owocnej pracy w Sokolstwie oraz dla uczczenia zasług i wyrażenia wdzięczności tym druhom, którzy Polsce i Sokolstwu znaczne usługi oddali i do rozpowszechnienia narodowych idei Sokolstwa wielce się przyczynili ustanawia się Zaszczytną Odznakę Sokolą.

§ 1
Przepisy Ogólne

 1. W skład Kapituły Zaszczytnej Odznaki Sokoła wchodzą:
  prezes, wiceprezesi i prezesi honorowi ZTG „Sokół” w Polsce oraz osoby wskazane przez członków Zarządu i zatwierdzone przez Zarząd/Przewodnictwo.
 2. Kapituła obraduje raz do roku lub w razie potrzeb.
 3. Kapituła występuję o nadanie odznaczenia Zaszczytnej Odznaki Sokoła.
 4. Kapituła może wystąpić o nadanie innych odznaczeń państwowych.
 5. Wszystkie kandydatury rozpatrywane są indywidualnie.
 6. O nadaniu odznaki lub odznaczenia Kapituła decyduje większością głosów. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos prezes ZTG „Sokół” w Polsce.
 7. Wnioski składane do kapituły obejmują następujące osoby:
  a) Druhny i druhów, którzy swoją działalnością w II i III Rzeczypospolitej uzyskali znaczące osiągnięcia sportowe i organizacyjne zarówno w kraju jak i zagranicą.
  b) Druhny i druhów, którzy w okresie II wojny światowej włączyli się czynnie do walki zbrojnej z okupantami, jak również walczyli w polskich formacjach w kraju i zagranicą.
  c) Druhny i druhów, którzy swoją działalnością po 1945 r. przyczynili się do odrodzenia Sokolstwa Polskiego.
  d) Polaków, żyjących w Polsce i na obczyźnie, którzy swoją pracą propagowali ideały zawarte w Przykazaniach Sokolich oraz promowali historię i działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce i na świecie.
 8. Odznaczenie wręcza prezes ZTG „Sokół” w Polsce lub inny wskazany przez niego członek Przewodnictwa. W uzasadnionych przypadkach prezes może wskazać inną osobę.
 9. Odznaczenie przyznawane jest druhom, którzy mają za sobą co najmniej 10 lat działalności organizacyjnej lub sportowej w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”.
 10. W szczególnych przypadkach Kapituła może odstąpić od wymogu 10 lat działalności.

§ 2
Kapituła Odznaczenia „Zaszczytna Odznaka Sokoła”

 1. Kapituła stoi na straży honoru odznaczenia, dla którego została ustanowiona.
 2. Kapituła opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie odznaczenia.
 3. Kapituła po rozpatrzeniu przedstawionych wniosków o nadaniu odznaczenia, w przypadku pozytywnej opinii, podejmuje uchwałę i występuje do prezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, o przyznanie odznaczenia.
 4. Kapituła ma prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie odznaczenia państwowego lub innego odznaczenia organizacyjnego.
 5. Kapitułę Zaszczytnej Odznaki Sokoła stanowią: prezes, I wiceprezes, II wiceprezes oraz prezesi honorowi ZTG „Sokół” w Polsce.
 6. Członkami Kapituły mogą być wyłącznie obywatele narodowości polskiej.
 7. Prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce na mocy sprawowanego urzędu jest przewodniczącym Kapituły i kawalerem odznaczenia.
 8. Członkowie Kapituły stają się kawalerami i damami odznaczenia.

§ 3
Tryb wnioskowania o przyznanie Zaszczytnej Odznaki Sokoła

Wnioski o nadanie Zaszczytnej Odznaki Sokoła składają:

 1. Członkowie zarządu ZTG „Sokół” w Polsce .
 2. Prezesi gniazd, okręgów i dzielnic TG „Sokół” lub zarządy gniazd, okręgów i dzielnic TG „Sokół”.

Poniższy wykaz zawiera nr odznaki, imię i nazwisko osoby odznaczonej, gniazdo oraz datę przyznania. Po 1989 r. Zaszczytną Odznaką Sokoła odznaczeni zostali:

 1. Andrzej Bogucki TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 2. Hanna Rogowska TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 3. Ks. Edmund Sikorski TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 4. Jerzy Boniecki TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 5. Jan Bogucki TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 6. Barbara Jastrzębska-Rutkowska TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 7. Urszula Krężel TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 8. Roman Krężel TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 9. Urszula Bogucka TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 10. Elżbieta Olejnik TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 11. Danuta Król TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 12. Wiesław Wawrzonkowski TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 13. Barbara Bilska TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 14. Alina Aniszewska TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 15. Helena Maliszewska TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 16. Jan Tomaszewski TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 17. Mirosława Kierzkowska TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 18. Teresa Kotzbach-Wróbel TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 19. Joanna Ptaszyńska TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 20. Elżbieta Łątka TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 21. Elżbieta Łukaszewska TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 22. Paweł Bogdan Gąsiorowski TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
 23. Witold Zurzycki TG „Sokół” Kraków AGH 13.01.2004
 24. Andrzej Harbuziński TG „Sokół” Tomaszów Lubelski 13.01.2004
 25. Michał Wolter TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 17.02.2004
 26. Alicja Zagromska-Liszewska TG „Sokół” Gdańsk 16.03.2004
 27. Jadwiga Lassin TG „Sokół” Gdańsk 16.03.2004
 28. Antoni Bianga TG „Sokół” Gdańsk 16.03.2004
 29. Wiesława Jodłowska TG „Sokół” Gdańsk 16.03.2004
 30. Augustyn Selonka TG „Sokół” Gdańsk 16.03.2004
 31. Gertruda Groszkowska TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
 32. Józef Szews TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
 33. Mirosław Jabłoński TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
 34. Piotr Jabłoński TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
 35. Franciszek Świerczyński TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
 36. Benon Lenckowski TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
 37. Leon Wieleba TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
 38. Adam Wolff TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
 39. Bernard Tomaszewski TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
 40. Józef Menczyński TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
 41. Robert Ratajczak TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
 42. Robert Szamałek TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
 43. Bartłomiej Bogucki TG „Sokół” II Bydgoszcz 14.09.2004
 44. Ryszard Skowroński TG „Sokół” w Gniewkowie 14.09.2004
 45. Kunegunda Drzewucka TG „Sokół” w Gniewkowie 14.09.2004
 46. Grzegorz Strzemkowski TG „Sokół” w Gniewkowie 14.09.2004
 47. Janina Stawarczyk TG „Sokół” w Gniewkowie 14.09.2004
 48. Wacław Ciechalski TG „Sokół” w Gniewkowie 14.09.2004
 49. Witold Bednarski TG „Sokół” w Gniewkowie 14.09.2004
 50. Wacław Baczyński TG „Sokół” w Częstochowie 16.11.2004
 51. Marcin Kozera TG „Sokół” w Częstochowie 16.11.2004
 52. Wojciech Skurkiewicz TG „Sokół” w Częstochowie 16.11.2004
 53. Adam Ludziński TG „Sokół” w Częstochowie 16.11.2004
 54. Mieczysław Bartecki TG „Sokół” w Częstochowie 16.11.2004
 55. Danuta Najdek TG „Sokół” w Częstochowie 16.11.2004
 56. Jolanta Wójcik TG „Sokół” w Częstochowie 16.11.2004
 57. Bronisław Ambroży TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
 58. Zenon Sztucki TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
 59. Edward Kędzia TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
 60. Marian Świtoń TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
 61. Jan Domagała TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
 62. Ryszard Biel TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
 63. Andrzej Missalla TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
 64. Jan Ambroży TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
 65. Ignacy Stempin TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
 66. Antonina Działak TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
 67. Kazimierz Lubryka TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
 68. Franciszek Ambroży TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
 69. Teofil Dziekan TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
 70. Władysław Ambroży TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
 71. Janusz Olszewski TG „Sokół” II w Bydgoszczy 17.05.2005
 72. Wallace Zielinski Polish Falcons of America 17.05.2005
 73. ks. Joseph Sredzinski Polish Falcons of America 17.05.2005
 74. Janusz Zagórski TG “Sokół” Gdańsk 14.06.2005
 75. Henryk Gardziewicz TG „Sokół” Gdańsk 14.06.2005
 76. Maria Grzymisławska TG „Sokół” Bukownica 13.09.2005
 77. Michał Sienkiewicz TG „Sokół” Litwa Ejszyszki 16.05.2006
 78. Ks. Szymon Wikło TG „Sokół” Litwa Ejszyszki 16.05.2006
 79. Artur Blum TG „Sokół” Kraków AGH 16.05.2006
 80. Bernat Czesław TG „Sokół” Poznań-Rataje 16.05.2006
 81. Szopińska Małgorzata UKS „Sokół” Bydgoszcz-Gimn.3 16.05.2006
 82. Szymanowska Jolanta UKS „Sokół” Bydgoszcz-Gimn.3 16.05.2006
 83. Kożuchowska Katarzyna UKS „Sokół” Bydgoszcz-Gimn.3 16.05.2006
 84. Makurat Beata UKS „Sokół” Bydgoszcz-Gimn.3 16.05.2006
 85. Ciskowski Ryszard PFA-USA 16.05.2006
 86. Renata Gruszecka UKS „Sokół” Bydgoszcz-Gimn.3 26.09.2006
 87. Przemysław Wiśniewski TG „Sokół” Poznań-Rataje 26.09.2006
 88. Krystyna Wiśniewska TG „Sokół” Poznań-Rataje 26.09.2006
 89. Jan Mantaj TG „Sokół” Poznań Rataje 26.09.2006
 90. Przemysław Sytek TG „Sokół” Poznań-Rataje 26.09.2006
 91. Marian Szczepański TG „Sokół” Poznań-Rataje 26.09.2006
 92. Edward Golc TG „Sokół” Poznań-Rataje 26.09.2006
 93. Adam Pawlik TG „Sokół” Poznań-Rataje 26.09.2006
 94. Andrzej Królikowski TG „Sokół” Poznań-Rataje 26.09.2006
 95. Hanna Szweycer TG „Sokół” Poznań-Rataje 26.09.2006
 96. Władysław Leon Vogelgesang TG „Sokół“ Tomaszów Lubelski 14.11.2006
 97. Jerzy Kaptur TG „Sokół” Tomaszów Lub. 14.11.2006
 98. Zbigniew Zabiełło TG „Sokół” Gdańsk 09.01.2007
 99. Marianna Słojewska TG „Sokół” Gdańsk 09.01.2007
 100. Lech Krawczyk PTG „Sokół” Austria-Wiedeń 09.01.2007
 101. Ks. Czesław Marszałek TG „Sokół” Bukownica 09.01.2007
 102. Kazimierz Sitek TG „Sokół” Bukownica 09.01.2007
 103. Henryk Jabłoński TG „Sokół” Bukownica 09.01.2007
 104. Kazimierz Działak TG „Sokół” Bukownica 09.01.2007
 105. Franciszek Marduła TG „Sokół” Zakopane 09.01.2007
 106. Damian Małecki TG „Sokół” w Lesznie 30.09.2017
 107. Wojciech Kalinowski TG „Sokół” Zakopane 27.04.2019
 108. Kazimierz Murasiewicz TG „Sokół” Zakopane 27.04.2019
 109. Stanisław Marduła TG „Sokół” Zakopane 27.04.2019
 110. Jan Karpiel-Bułecka TG „Sokół” Zakopane 27.04.2019
 111. Andrzej Dorosz TG „Sokół” w Stalowej Woli 27.04.2019
 112. Grzegorz Mieszczak TG „Sokół” Austria-Wiedeń 27.04.2019
 113. Agnieszka Pikul TG „Sokół” Austria-Wiedeń 27.04.2019
 114. Małgorzata Krawczyk TG „Sokół” Austria-Wiedeń 27.04.2019
 115. Krystian Zieliński TG „Sokół” Austria-Wiedeń 27.04.2019
 116. Bogdan Zabdyr TG „Sokół” Austria-Wiedeń 27.04.2019
 117. Zdzisław Marciszewski TG „Sokół” Austria-Wiedeń 27.04.2019
 118. Andrzej Michalski TG „Sokół” Austria-Wiedeń 27.04.2019
 119. Grzegorz Bielec TG „Sokół” w Rzeszowie 30.09.2017
 120. Zenobia Żurniewicz TG „Sokół” w Warszawie 27.04.2019
 121. Bogusław Szymański TG „Sokół” w Warszawie 27.04.2019
 122. Waldemar Jacak TG „Sokół” w Warszawie 27.04.2019
 123. Sylwester Kozera TG „Sokół” w Warszawie 27.04.2019
 124. Tomasz Dubiel TG „Sokół” w Warszawie 27.04.2019
 125. Mieczysław Mieczkowski TG „Sokół” w Brwinowie 27.04.2019
 126. Mirosław Błądziński TG „Sokół” w Brwinowie 27.04.2019
 127. Wojciech Nitecki TG „Sokół” w Brwinowie 27.04.2019
 128. Kazimierz Sajkowicz TG „Sokół” w Brwinowie 27.04.2019
 129. Jan Paliński TG „Sokół” w Brwinowie 27.04.2019
 130. Jerzy Marczyński TG „Sokół” w Zgierzu 27.04.2019
 131. Grażyna Mysiakowska TG „Sokół” w Zgierzu 27.04.2019
 132. Eugeniusz Szpakowski TG „Sokół” w Zgierzu 27.04.2019
 133. Agnieszka Mirkiewicz PTG „Sokół” w Rzeszowie 27.04.2019
 134. Stanisław Zaborniak PTG „Sokół” w Rzeszowie 27.04.2019
 135. Jerzy Kazana TG „Sokół” w Mielcu 27.04.2019
 136. Józef Zaskalski TG „Sokół” w Mielcu 27.04.2019
 137. Zbigniew Magda TG „Sokół” w Mielcu 27.04.2019
 138. Wojciech Janczar TG „Sokół” w Mielcu 27.04.2019
 139. Tadeusz Dura TG „Sokół” w Zbąszyniu 27.04.2019
 140. Bogusław Prętki TG „Sokół” w Zbąszyniu 27.04.2019
 141. Edmund Przybyła TG „Sokół” w Zbąszyniu 27.04.2019
 142. Mieczysław Tobys TG „Sokół” w Zbąszyniu 27.04.2019
 143. Wiesław Jerz TG „Sokół” w Warszawie 27.04.2019
 144. Zbigniew Okorski TG „Sokół” w Warszawie 30.09.2017
 145. Tomasz Stańko TG „Sokół” w Lublinie 30.09.2017
 146. Stefan Hałas TG „Sokół” w Gniewkowie 27.04.2019
 147. Mirosław Jabłoński TG „Sokół” Zakopane 5.01.2020
 148. Andrzej Nowakowski TG „Sokół” w Brwinowie 5.01.2020
 149. Regina Więch TG „Sokół” w Brwinowie 5.01.2020
 150. Sebastian Prażmo TG „Sokół” w Brwinowie 5.01.2020

Do tej pory odznaczenie zostało przyznane 150 druhom z 23 gniazd i 4 państw.