Program rozwoju Sokolstwa Polskiego na lata 2018-2021

Rada Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce uchwaliła program rozwoju Sokolstwa Polskiego na lata 2018-2021. Program został przygotowany przez Przewodnictwo Związku pod kierunkiem druha prezesa Damiana Małeckiego przy współpracy z druhem dr. Grzegorzem Bielcem (kwestie gimnastyczne, finansowanie), druhem komendantem Markiem Kasperskim (Polowe Drużyny Sokoła, działalność proobronna), Tomaszem Stańko (działalność proobronna, finansowanie) oraz druhem Wojciechem Zrayko (promocja organizacji, finansowanie). Program został uchwalony na zjeździe Rady ZTG „Sokół” w Lesznie 29 grudnia 2017 r. i będzie na bieżąco uaktualniany.

Program ZTG „Sokół” w Polsce na lata 2018 – 2021*

1. Współpraca ze Światową Federacją Sokolstwa.
2. Rozwinięcie i ujednolicenie szkoleń w ramach Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich poprzez organizację co najmniej jednego szkolenia w każdym gnieździe w trakcie kadencji oraz powołanie zastępców komendanta głównego w gniazdach objętych szkoleniem.
3. Włączenie Uczniowskich Klubów Sportowych o profilu gimnastycznym do ZTG „Sokół” w Polsce w porozumieniu z Ministerstwem Sportu oraz Polskim Związkiem Gimnastycznym.
4. Organizacja ogólnopolskiego obozu dla Uczniowskich Klubów Sportowych.
5. Uczestnictwo w światowych i europejskich imprezach Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (Gymnastics for All, Gym for Life, Gimnastrada).
6. Udział w Światowym Zlocie Sokolstwa w Pradze (1-7 lipca 2018).
7. Udział w uroczystościach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, m.in. poprzez organizację wydarzeń o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
8. Uczestnictwo w obchodach 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (podkreślenie szczególnej roli organizacji sokolej dla powodzenia insurekcji).
9. Związkowe obchody 100-lecia Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w 2019 r. w Warszawie.
10. Pozyskanie sztandaru związkowego przed obchodami 100. rocznicy powstania Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w 2019 r.
11. Konferencja naukowa podsumowująca dorobek 150 lat organizacji.
12. Wydanie Pamiętnika Sokolstwa Polskiego w związku z zakończeniem obchodów 150-lecia organizacji (publikacja książkowa).
13. Wdrożenie programu szkoleń z samoobrony, szermierki historycznej oraz gimnastyki powszechnej dla młodzieży w latach 2018-2021.
14. Organizacja Międzynarodowych Mistrzostw Polski Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w Tenisie Stołowym w latach 2018-2021.
15. Wizytacja wszystkich gniazd związkowych przynajmniej raz w ciągu kadencji przez zaproszonych przedstawicieli w latach 2018-2021.
16. Organizacja Pielgrzymek Sokolstwa Polskiego w latach 2018-2021.
17. Powołanie Okręgu Śląskiego Sokoła do 2019 r.
18. Organizacja obchodów 100-lecia wybuchu powstań śląskich w latach 2019-2021.
19. Organizacja Zlotu Związkowego połączonego ze Zlotem Polowych Drużyn Sokolich w 2021 r. w związku z 100. rocznicą pierwszego zlotu Sokolstwa Polskiego po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości.
20. Reorganizacja strony internetowej Związku ztgsokol.org oraz profilów społecznościowych.
21. Utworzenie Zespołu Promocji Sokoła dla upowszechnienia historii Sokolstwa Polskiego oraz sylwetek najbardziej zasłużonych działaczy sokolich (m.in. poprzez utworzenie biogramów sokolich na stronie ztgsokol.org).
22. Wyprodukowanie 10 filmów edukacyjnych o historii i działalności „Sokoła”.
23. Pozyskanie sponsora głównego.

* Zachęcamy wszystkich druhów do składania własnych projektów. Wszelkie dodatkowe propozycje można składać na ręce członków Przewodnictwa. Propozycje mogą składać prezesi wszystkich gniazd w Polsce i za granicą oraz druhowie z gotowym projektem realizacji proponowanego przedsięwzięcia. O przyjęciu lub odrzuceniu przedsięwzięcia będzie decydowało Przewodnictwo, Zarząd oraz Rada Związku na najbliższym posiedzeniu jednego z tych organów.