Brwinów

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” swe korzenie wywodzi z Czech, gdzie powstało w 1862 r. jako reakcja czeskich sił patriotycznych na zakładanie konkurencyjnych niemieckich towarzystw sportowych. Niedługo potem,
7 lutego 1867 r. powstało we Lwowie pierwsze gniazdo polskiego Sokoła. Oficjalnie celem Sokoła było pielęgnowanie i rozwijanie tężyzny fizycznej młodzieży. Jednakże cele twórców polskiego sokolstwa były bardziej dalekosiężne. Myślano nie tylko o rozwoju fizycznym, ale przede wszystkim o wychowaniu członków Sokoła na silnych duchem i ciałem obywateli, którzy pójdą do walki o niepodległość. Ćwiczenia gimnastyczne były tylko środkiem do wyrobienia u członków patriotycznego ducha narodowego. Za swe hasło przyjęli polscy Sokoli starożytna maksymę :”Mens sana, in corpore sano!”(W zdrowym ciele – zdrowy duch)

W ciągu kilkudziesięciu lat gniazda Sokoła pokryły gęstą siecią zabory austriacki i pruski; bujnie rozwinęły się też w środowiskach polskiej emigracji. Gorzej przedstawiała się sytuacja w zaborze rosyjskim, gdzie Sokół był nielegalny i z wyjątkiem krótkiego okresu rewolucji 1905-07 r. zmuszony był działać w warunkach konspiracyjnych.
W latach I wojny światowej i bezpośrednio po niej członkowie Sokoła znakomicie zdali swój historyczny egzamin wnosząc ogromny wkład w dzieło odbudowy niepodległego państwa.
W niepodległej Polsce trwał dalszy rozwój organizacyjny Sokoła, który rozszerzał swą działalność, zwłaszcza na terenach byłego zaboru rosyjskiego.
Założenie Sokoła w Brwinowie i jego działalność w latach 1927-39

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Brwinowie powstało najprawdopodobniej na początku 1927 r. Nie udało się ustalić dokładnej daty, ponieważ przedwojenna dokumentacja brwinowskiego gniazda zaginęła. Zachowało się jedynie zaproszenie na I Walne Zebranie Członków, które miało się odbyć 20 lutego 1927 r. w sali brwinowskiego kina „Oaza”.
Założycielami brwinowskiego Sokoła byli m.in. : Władysław Bocianowski, Konrad Popielewski, Kazimierz Kajzer, Władysław Członkowski z synami Tadeuszem i Józefem, Leon Warkus z synem Wacławem, Leon Wiencek z synami Henrykiem i Józefema także pan Wesołowski.
Funkcje prezesa lub v-ce prezesa pełnili druhowie: Władysław Bocianowski, Edmund Burzacki,Kazimierz Kazjer,Konrad Popielewski, Leon Warkus, Włodarski. Ostatnim prezesem przed wojną był Ignacy Kozielewski
Funkcja naczelnika obsadzana była przez młodszych druhów : Tadeusza Członkowskiego, Wacława Kepkę, Wacława Warkusa i Bolesława Wiencka.
Funkcję sekretarza piastowali m.in. druhowie Bronisław Wabner i Józef Członkowski, którzy pełnili również obowiązki skarbnika.
Instruktorem ćwiczeń gimnastycznych był najpierw dh Teodor Dołowy, a następnie Lubomir Litwiński, Alojzy Gonzaga Stawnicki i Władysław Szepelski. Ponadto członkami gniazda byli druhowie:Stanisław Okraszewski, Henryk Wierzbowski, Władysław Wesołowski, Stefan Wesołowski, Zygmunt Lejchte, Eugeniusz Płażewski Jerzy Płażewski, Kazimierz Płażewski, Michał Wiszniewski, Mieczysław Wiszniewski, Wirgiliusz Rutkowski, Władysław Sokołowski, Sławomir Sokołowski, Ludwik Maciejewski, Ryszard Kępka, Lucjan Kepka, Bolesław Załęcki, Wincenty Chmielak, Zygmunt Niewiadomski, Stanisław Jaworski, Stefan Pempel, Jan Zbigniew Kawiński, Jerzy Kawiński, Tadeusz Kowalewski, Franciszek Rapacki, Stanisław Pniewski, 3 braci Smolagów, dwaj bracia Krajewscy, 2 braci Palmowskich, Melerowicz, Janczak i Kołodziejski – mieszkaniec Biskupic
Oprócz drużyny męskiej, istniała również drużyna żeńska, w skład której wchodziły druhny: Jadwiga Kawińska – członek zarządu, J.Antecka(sekretarz), Lidia Rapacka, Wacława Baczul, Stefania Kołodziejska, Sabina Szymańska, Jadwiga Mloskówna, Józefa Wojnarowicz, Stanisława Kowalewska. Pieczę nad drużyną żeńską sprawowała druhna Maria Kozielewska (żona Ignacego – prezesa), zaś naczelniczką była Antonina Gzyrówna (po mężu Jakubicz), która wciągnęła do towarzystwa dwie młodsze siostry: Helene i Jadwigę.
Powyższa lista odtwarzana z pamięci jest z pewnością niepełna.
Członkowie Sokoła dzielili się na czynnych i wspierających. Do członków czynnych zaliczała się w dużej części młodzież.
Podstawową działalnością było uprawianie gimnastyki. Ćwiczenia odbywały się na placu udostępnionym przez Leona Warkusa na terenie jego posesji. Później urządzono sokolnię na terenie posesji przy ulicy Krótkiej 6. Ponadto uprawiano lekkoatletykę, np. w skoku o tyczce wyróżniał się druh Michał Wiszniewski. Istniała także bandera konna, w której prym wodzili bracia Kawińscy oraz Krajewscy.
Innym ważnym elementem działalności było przysposobienie obronne. W egzaminach I stopnia świadectwo ukończenia otrzymała znaczna część druhów, ale do egzaminów II stopnia przystąpiło niewielu i tylko dwóch druhów otrzymało świadectwa, a mianowicie Sławomir Sokołowski i Józef Członkowski, który w zawodach strzeleckich zdobył brązową odznakę.
Drużyna żeńska wzięła udział w obozie w Kozłówce prowadzonym przez Adama Zamoyskiego, długoletniego prezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce. Kilku druhów m.in. Józef Członkowski, uczestniczyło
w zlocie Sokołów w Katowicach w 1937 r.
Poza tym brwinowski Sokół był obecny na uroczystościach parafialnych, narodowych i państwowych. W dniu 18 maja 1927 r. członkowie Sokoła wzieli udział w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod nowy kościół parafialny w Brwinowie. Na akcie erekcyjnym widnieją nazwiska kilku działaczy Sokoła.
Brwinowski Sokół figuruje wśród fundatorów sztandaru T.G. Sokół w Milanówku w 1928 r. Własnego sztandaru brwinowskie gniazdo nie posiadało.
Od czasu do czasu organizowano zabawy i bale. Uzyskane w ten sposób fundusze zużywane były na zakup sprzętu gimnastycznego. Członkowie Towarzystwa często uczestniczyli w amatorskich przedstawieniach teatralnych. Byli też aktywni na polu publicznym. Na przykład w wyborach samorządowych w 1930 r. kilku członków Sokoła zostało wybranych do Rady Gminy – Letniska Brwinów (Władysław Członkowski, Eugeniusz Płażewski, Stanisław Sokołowski, Bronisław Wabner i Leon Wiencek)
Przymusowa przerwa w działalności i ożywienie gniazda w latach 1927-39

Po wybuchu II wojny światowej brwinowscy Sokoli przez pewien czas zbierali się potajemnie w mieszkaniu prezesa Kozielewskiego. W końcu jednak, z uwagi na na zbytnie ryzyko zdecydowali o zawieszeniu działalności. Włączyli się za to czynnie w działania organizacji konspiracji. W tym rozdziale szczególnie piękna kartę zapisali bracia Jerzy i Jan Zbigniew Kawińscy. Inni walczyli na różnych frontach wojny
Po wojnie komunistyczne władze Polski przez 44 lata konsekwentnie odmawiały zgody na reaktywowanie Sokoła, a wielu spośród jego członków spotkały represje. Dopiero „na pożegnanie” 10 stycznia 1989 r. zgodziły się zarejestrować pierwsze gniazdo w Warszawie. Inicjatorem ożywienia brwinowskiego Sokoła był druh Jan Dominik Członkowski, który w 1989 r. został członkiem gniazda warszawskiego i pełnił w nim funkcję sekretarza.
Jego ideę wsparli żyjący jeszcze wówczas przedwojenni członkowie: Antonina Jakubicz, Jerzy Kawiński, Henryk Wiencek i Józef Członkowski, a także Jadwiga Wolcendorf, Jan Zbigniew Kawiński oraz Hipolit Arcichowski, który wprawdzie nie należał przed wojną do Sokoła jednak idea sokola była mu zawsze bardzo bliska. Znalazła się także grupka młodych zapaleńców: Mirosław Błądziński, Mieczysław Mieczkowski, Tomasz Smoleń i Jerzy Straus.
W dniu 7 października 1991 r. w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa (tzw. „Zagroda”) przy ulicy Grodziskiej 57 odbyło się spotkanie założycielskie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Brwinowie. Wziął w nim udział druh Zbigniew Okorski, prezes gniazda warszawskiego i jednocześnie ówczesny prezes Sokoła w Polsce. Podczas spotkania powołano komitet założycielski, który upoważnił do przeprowadzenia rejestracji Mirosława Błądzińskiego, Jana Członkowskiego i Mieczysława Mieczkowskiego. Po ponad półwiekowej, przymusowej przerwie, brwinowski Sokół wznowił swą działalność.
Do 21 lutego 1992 r. listę założycieli podpisało 26 osób, w tym 11 przedwojennych członków. Wśród nich byli dwaj założyciele brwinowskiego Sokoła z 1927 r. : dh Henryk Wiencek i dh Józef Członkowski.
W czasie procedury rejestracyjnej nie obyło się bez pewnych perturbacji. Kilkakrotnie Sąd zwracał do poprawki status Towarzystwa. Wymiana korespondencji procesowej trwała kilka miesięcy. Wreszcie 13 maja 1992 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie podjął „historyczną” decyzję o zarejestrowaniu T.G. Sokół w Brwinowie.
10 lat działania odrodzonego Sokoła w Brwinowie

2 czerwca 1992 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków, na którym wybrano władze Towarzystwa i omówiono plan działalności na resztę roku 1992.Prezesem wybrano dh. Jana Członkowskiego. Ponadto w skład Zarządu weszli: dh. Mirosław Błądziński – v-ce prezes, dh. Regina Więch – sekretarz, dh. Jerzy Straus – skarbnik, dh. Mieczysław Mieczkowski – naczelnik, oraz druhowie Hipolit Arcichowski i Tomasz Smoleń. Komisję Rewizyjną tworzyli: dh. Jadwiga Wolcendorf – przewodnicząca oraz dh. Maryna Hebdzyńska i dh. Jacek Kowalewski. W tym składzie Komisja przetrwała przez 3 kolejne kadencje.
Do Sądu Honorowego wybrano: druhnę Antoninę Jakubicz(przewodnicząca) oraz druhów:Józefa Członkowskiego, Jana Zbigniewa Kawińskiego i Tadeusza Smolenia.
Formalną siedziba gniazda zostało mieszkanie druha Mieczysława Mieczkowskiego: ul. Kościuszki 1b m 10.
Faktyczną działalność rozpoczęto jeszcze przed oficjalnym zarejestrowaniem Towarzystwa. Pierwsza wystartowała sekcja kulturalna, kierowana przez druha Hipolita Arcichowskiego, emeryta, byłego solistę Teatru Wielkiego
w Warszawie. Zorganizowała ona 25 stycznia 92 r. „Wieczór Kolęd”. Odbył się on w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, która stała się miejscem większości zebrań i imprez kulturalnych brwinowskiego Sokoła. Odtąd „Wieczory Kolęd” stały się elementem tradycji brwinowskiego Sokoła i organizowane były prawie co rok, z wyjątkiem pewnych sytuacji losowych. Delegacja brwinowskich Sokołów wzięła udział w centralnych obchodach 125-lecia polskiego sokolstwa 7 lutego w kościele Św. Anny i 8 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie. Wiosną odbyły się pierwsze wycieczki sekcji rowerowej, którą kierował i kieruje do dzisiaj dh. Mirosław Błądziński, przewodnik turystyki rowerowej. W tym samym niemal czasie na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego rozpoczęła treningi sekcja piłki nożnej. Jej kierownictwo objął dh. Mieczysław Mieczkowski.
Pierwszą większą imprezą po rejestracji była dwudniowa wycieczka rowerowa do Czerska 23 i 24 maja 92r. Na miejscu nastąpiło spotkanie grupy rowerzystów z grupą przybyłą samochodem, w której znajdowali się m.in. starsi wiekiem członkowie Sokoła z Brwinowa i Warszawy, wśród nich druhna Alicja Okorska, matka prezesa Zbigniewa Okorskiego.
22 sierpnia sekcja kulturalna zorganizowała wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Brwinowa wieczór poetycko-muzyczny ku czci żołnierzy Powstania Warszawskiego i AK okręgu Nowogródek. Uczestniczyła w nim pani Leokadia Bojanowska, łączniczka AK z w/w okręgu.
W ramach obchodów Dni Brwinowa 12 i 13 września towarzystwo zorganizowało turniej piłki nożnej. Podczas tego turnieju, drużyna Sokoła dwukrotnie zmierzyła się z reprezentacją szkoły podstawowej w Żółwinie, raz przegrywając 0:3, drugi raz wygrywając 7:3.W drużynie tej zagrali: Łukasz Baliński, Mirosław Błądziński, Marcin Ciećwierz, Jan Członkowski, Tomasz Dubiel, Marcin Dubiel (syn Tomasza), Andrzej Kowalczuk, Mieczysław Mieczkowski, Miron Mieczkowski (syn Mieczysława), Przemysław Pokropek, Piotr Słowik, Robert Starostka, Sławomir Starostka i Krzysztof Więch. Turnieje te stały się elementem tradycji brwinowskiego Sokoła i rozgrywane są corocznie. Gniazdo w tym czasie liczyło 31 członków.
W sezonie jesienno-zimowym 92/93 ruszyła sekcja tenisa stołowego pod kierownictwem Kazimierza Sajkowicza oraz powstały zalążki sekcji koszykówki. Korzystając ze sprzyjającej aury, 6 marca 93 r. urządzono po raz pierwszy kulig. Wzięło w nim udział kilka sokolich rodzin, włącznie z niemowlakami. W następnych latach organizacja tej popularnej imprezy natrafiła na przeszkodę nie do przebycia z prozaicznej przyczyny braku śniegu.
21 marca ekipa brwinowskiego Sokoła pojechała w odwiedziny do sokołego gniazda w Zgierzu. Rozegrano tam m.in mecz koszykówki, który wygrali gospodarze 33:17.Od tego czasu oba gniazda utrzymują ze sobą stałe kontakty.
Tymczasem liczba członków wzrosła do 41 osób.
3 kwietnia 93r. odbyło się II Walne Zgromadzenie Członków. W związku z ustąpieniem druhny Reginy Więch przeprowadzono wybory uzupełniające do zarządu, jak również do Sądu Honorowego. Po wyborach skład zarządu wyglądał następująco: prezes – dh. Jan Członkowski, v-ce prezes – dh. Mirosław Błądziński, sekretarz – druhna Katarzyna Kowalewska, skarbnik – dh. Piotr Słowik, chorąży – dh. Hipolit Arcichowski, gospodarz – dh. Jerzy Straus, członek zarządu – Mieczysław Mieczkowski (naczelnik gniazda) i Tomasz Smoleń.
Do Sądu Honorowego oprócz jego wcześniejszych członków wybrano jeszcze druhów Franciszka Rapackiego i Kazimierza Sajkowicza.
18 kwietnia odbyła się pierwsza, w owym roku, wycieczka rowerowa, z której szczegółowy reportaż ukazał się w pierwszym numerze pisma „Głos obywatelski z Brwinowa”
W dniach 3-5 lipca, prezes gniazda Jan Członkowski, uczestniczył w Międzynarodowym Zlocie Sokołów w Mielcu, zorganizowanym z okazji 50 rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego. Podczas zlotu sokoli uczestniczyli
w m.in. odsłonięciu pomnika gen. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym – miejscu urodzenia generała.
W połowie lipca doszła do skutku wycieczka rowerowa do Częstochowy i Jury Krakowsko-czestochowskiej.
W obchodach Dni Brwinowa uczestniczyli przedstawiciele gniazd Sokoła ze Zgierza i Warszawy. W organizowanym z tej okazji turnieju wzięło udział 5 drużyn: TG Sokół Brwinów, TG Sokół Zgierz, Liceum Społeczne w Warszawie – Radości, Zieloni Koszajec oraz Sępów Brwinów. Wygrała drużyna Sokoła ze Zgierza, II miejsce zajęła Radość, III Koszajec, IV Sokół Brwinów a V Sępy.
Jesienią 93r. z inicjatywy druha Jerzego Strausa zorganizowano rozgrywki Gminnej Ligi Amatorskiej Piłki Nożnej(GLAPN, później nazwę zmieniono na „Amatorska Liga Futbolowa” – ALF).W sezonie 93/94 wystartowały
4 drużyny: Sokół Brwinów, BKS-Oldboys, Zieloni Koszajec, i FC Barcelona (dawne Sępy, później OSP).Pierwsze miejsce w tym sezonie wywalczyli Zieloni Koszajec. Piłkarzom Sokoła nie powiodło się i zajęli ostatnie miejsce.
Rozgrywki ALF trwają do dziś. Liczba uczestniczących w nich drużyn uległa pewnym wahaniom. Jednak w sezonie 2001/02 w lidze występowało 8 drużyn. Poprzedni burmistrz z Brwinowa, Jan Witkowski, ufundował puchar przechodni. Puchar ten dwukrotnie zdobywały drużyny Drink Team i BKS-Oldboys i trzy razy pod rząd Czarty(kolejne wcielenie OSP)
4 grudnia 93r. sekcja kulturalna zorganizowała w „Zagrodzie” „Wieczór poezji i piosenki religijnej”.
W dniach 18 i 19 grudnia druhowie Sajkowicz i Mieczkowski zorganizowali pierwszy otwarty turniej tenisa stołowego. Jego zwycięzcą został dh. Daniel Grabski(wtedy nie był jeszcze członkiem Sokoła).
5 marca 1994 r. odbyło się III Walne Zgromadzenie Członków .Nie wniosło ono żadnych zmian we władzach Towarzystwa. Na zebraniu wybrano Jerzego Strausa delegatem gniazda na posiedzenie Rady Dzielnicy mazowiecko-podlaskiej (odbyło sie ono12 marca w Łodzi i oprócz dh. Strausa wziął w nim udział także prezes Jan Członkowski).Podczas zebrania rozdano dyplomy „Za wierność idei sokolej” przyznane przez Radę Wydawniczą i Redakcję kwartalnika „Sokół” dla druhen i druhów: Antoniny Jakubicz, Jadwigi Wolcendorf, Józefa Członkowskiego, Jana Zbigniewa Kawińskiego, Jerzego Kawińskiego, Frańciszka Rapackiego, i Alojzego Gonzagi Stawnickiego (druhowi Stawnickiemu z uwagi na wiek – 100 lat – dyplom został dostarczony przez druhów Franciszka Rapackiego i Jana Członkowskiego).
Najciekawszym chyba wydarzeniem roku 1994 był udział 13-osobowej grupy z Brwinowa w Centralnym Obozie Szkoleniowym Wojskowo-sportowym Z.T.G. Sokół w Czerwińsku k. Zielonej Góry. Miało to miejsce w dniach od 5 do 26 sierpnia.
W marcu 95 we współpracy z jednostką wojskową w Książenicach zorganizowane zostały zawody na strzelnicy. Wzięło w nich udział 10 osób z Sokoła. Najlepiej strzelał dh. Mariusz Przybyszewski, który po raz pierwszy w życiu miał w ręku prawdziwą broń. Nie udało się jednak zorganizować sekcji strzeleckiej. Natomiast kilkakrotnie członkowie brwinowskiego Sokoła uczestniczyli w zajęciach sekcji strzeleckiej gniazda warszawskiego.
14 maja po raz drugi ekipa brwinowskich sokołów wyjechała do Zgierza. Rozegrano towarzyskie mecze w tenisie stołowym, koszykówce i piłce nożnej halowej. We wszystkich konkurencjach górą byli gospodarze. Rewanż wzięli koszykarze 9 września w czasie Dni Brwinowa, wygrywając z Sokołem Zgierz 60:20.Nie był to w sumie najlepszy dzień dla zgierskiego Sokoła, gdyż w turnieju piłki nożnej, po przegranym meczu z Drink Teamem 1:3 i wygranym 5:2 z Zielonymi Koszajec, zadowolić się musiał 4 miejscem. Lepiej wypadł tym razem brwinowski Sokół zajmując 2 miejsce po zwycięstwie nad Coca Colą Grudów 10:1 i przegranej 3:8 z Drink Teamem.
IV Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze, które odbyło się 2 października 1995 r. przyniosło tylko jedną zmianę w składzie władz Towarzystwa: mianowicie druha Tomasza Smolenia zastąpiła druhna Janina Członkowska. Ustalono wysokość miesięcznej składki członkowskiej na 1 zł. W sprawach merytorycznych na propozycję druha Jacka Kowalewskiego, sekcja turystyki rowerowej miała rozszerzyć swą działalność na turystykę ogólną
i faktycznie przekształcić się w sekcję rowerowo-turystyczną. Efektem tego było zorganizowanie 2 wycieczek: samochodowo-rowerowej do Puszczy Bolimowskiej -29 października oraz autokarowej w Góry Świętokrzyskie – 6 listopada.
Nastały dobre czasy dla sekcji koszykówki. Przybyło zawodników; kierownictwo sekcji objął druh Tomasz Kocoń. Jednak wyjazd do Zgierza na towarzyski mecz z tamtejszym Sokołem w maju 96 r. przyniósł znów zwycięstwo gospodarzy.
W dniach 25-27 października 96 r. brwinowski Sokół gościł 9 osobową ekipę polskiego Sokoła z Wileńszczyzny. 26 października został rozegrany towarzyski mecz tenisa stołowego pomiędzy drużyną gości, a drużyną brwinowską. Zwyciężyli goście z Litwy bijąc na głowę drużynę gospodarzy. Wizyta zapoczątkowała kontakty nie tylko brwinowskiego Sokoła z litewskim, ale i pomiędzy miastami Brwinów i Ejszyszki.
17 listopada odbyło się V Walne Zebranie Członków. Nie wniosło ono żadnych zmian we władzach Towarzystwa, zajmując się raczej bieżącymi sprawami. Uchwalono natomiast zmianę oficjalnej siedziby, którą odtąd miała być „Zagroda”, przy ulicy Grodziskiej 57. Jednak 13 stycznia 97 r. na zebraniu Zarządu, z powodu niepewnej przyszłości „Zagrody”, postanowiono, że siedzibą Towarzystwa będzie dom prezesa – druha Jana Członkowskiego przy ul. Prusa 12. Zebranie to urozmaicił występ sekcji kulturalnej. Liczba członków Towarzystwa doszła już w tym czasie do 50 osób.
Kolejny rok 1997 obfitował w szereg ciekawych wydarzeń. W dniach 7 i 8 lutego delegacja brwinowskiego gniazda uczestniczyła w Poznaniu w obchodach 130-lecia polskiego Sokolstwa. Zawodnicy z Brwinowa wzięli także udział w rozegranych z tej okazji turniejach: koszykówki, piłki nożnej halowej i tenisa stołowego. Koszykarze zajęli I miejsce, zdobywając puchar przechodni. Wyczyn ten powtórzyli jeszcze dwukrotnie; tak więc rzeczony puchar pozostaje na stałe w Brwinowie.
5 i 6 czerwca delegacja TG Sokół Brwinów wzięła udział w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II (honorowym członkiem Sokoła) w Zakopanem.
15 sierpnia z okazji „Cudu nad Wisłą”, Sokół zorganizował w Towarzystwie Przyjaciół Brwinowa koncert muzyki klasycznej i polskich pieśni patriotycznych.
Od 17 sierpnia do 31 sierpnia trwał rekreacyjny obóz sportowo-turystyczny w Murzasichlu koło Zakopanego. Ta nowa forma działalności przyjęła się w brwinowskim gnieździe i odtąd co roku, a nawet dwa razy do roku (zimą
i latem) organizowane były podobne obozy. Kierownictwo, a zarazem opiekę medyczną na tych obozach sprawowała każdorazowo druhna Grażyna Mieczkowska.
Wreszcie na zaproszenie litewskiego Sokoła ekipa brwinowskiego gniazda razem z delegacją władz miasta i gminy Brwinów wyjechała na Litwę z okazji Święta Miasta Ejszyszki. Pobyt na Litwie trwał od 17 do 19 października.
W tym czasie Sokoli z Brwinowa wzięli udział w turniejach tenisa stołowego i piłki nożnej halowej. Nie omieszkali również zwiedzić Wilna.
W końcu tegoż roku zapadła decyzja o uszyciu sztandaru Towarzystwa, który po części sfinansował, po części zaś skredytował druh Hipolit Arcichowski – chorąży i kierownik sekcji kulturalnej.
Rok 1998 rozpoczął się od VI Walnego Zebrania Członków. Odbyło się ono 13 stycznia, wyjątkowo nie w Zagrodzie, lecz na plebanii i był to już drugi termin, gdyż w pierwszym zabrakło quorum. Na zebraniu tym w miejsce zmarłej 30 listopada 97 r., nieodżałowanej druhny „Toli”(Antoniny Jakubicz) nową przewodniczącą Sądu Honorowego wybrano druhnę Lidię Członkowską. Ponadto zebranie zajęło się głównie ustaleniem programu działania na rok 1998.
W dniach 7 i 8 lutego, tak samo jak rok wcześniej ekipa brwinowskich Sokołów uczestniczyła w rocznicowym turnieju organizowanym corocznie przez gniazdo Poznań-Rataje.
Od 14 do 22 lutego trwał obóz sportów zimowych w Murzasichlu.
Wiosna upłynęła pod znakiem przygotowań do wielkiej uroczystości – poświęcenia sztandaru Towarzystwa. W przeddzień, 30 czerwca, w świeżo oddanej do użytku nowej szkolnej sali gimnastycznej przy ulicy Żwirowej, odbyły się turnieje tenisa stołowego i koszykówki. W turnieju koszykówki wzięła m.in. udział drużyna TG Sokół w Zgierzu, która i tym razem okazała się najlepsza. 31 maja podczas Mszy Świętej w kościele św. Floriana ksiądz dziekan Mieczysław Rzepecki pobłogosławił sztandar TG Sokół w Brwinowie. Uroczystość odbyła sie przy asyście pocztów sztandarowych TG Sokół z Poznania i Zgierza oraz innych zaproszonych organizacji. Ponadto przybyły też delegacje Sokoła z Bydgoszczy z v-ce prezesem ZTG Sokół w Polsce – druhem Wacławem Koconem i z Warszawy z v-ce prezesem gniazda warszawskiego – druhem Eugeniuszem Rendą, ktry był „ojcem chrzestnym” sztandaru.”Matką chrzestną” była druhna Jadwiga Wolcendorf, członkini TG Sokół w Brwinowie od czasów przedwojennych. Z okazji Dni Brwinowa, 12 września, oprócz „tradycyjnego” turnieju piłki nożnej, zorganizowano również turniej tenisa stołowego i koszykówki. Zarówno w tym, jak i w turnieju zorganizowanym 11 listopada z okazji 80 rocznicy odzyskania niepodległości uczestniczyła m.in. drużyna TG Sokół z Warszawy. W obu turniejach brwinowscy koszykarze okazali się lepsi od „stołecznych” druhów”.
Ten bogaty w wydarzenia rok zakończył się wyjazdem do Poznania w dniach 27 i 28 grudnia, gdzie reprezentacja brwinowskiego Sokoła wzięła udział w obchodach 80 rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz – jak zwykle
w turniejach: tenisa stołowego, koszykówki i piłki nożnej halowej.
Rok 1999 rozpoczął się od noworocznego turnieju koszykówki, zorganizowanego 9 stycznia w sali przy ulicy Żwirowej.
Większość zapowiedzianych drużyn nie stawiła się. W jedynym rozegranym meczu, tego nieudanego turnieju, drużyna TG Sokół Brwinów wysoko wygrała z reprezentacją brwinowskich ministrantów.
20 lutego udało się, po raz drugi w X-letniej historii reaktywowanego gniazda zorganizować kulig.
16.03.1999r. odbyło się w „Zagrodzie” VII Walne Zebranie Członków, które dokonało istotnych zmian zarówno we władzach jak i w Naczelnictwie Gniazda. Skład nowo wybranego zarządu przedstawia się następująco: dh. Jan Członkowski – prezes, dh. Mieczysław Mieczkowski – v-ce prezes, druhna Katarzyna Kowalewska – sekretarz, dh. Piotr Słowik – skarbnik, dh Jan Paliński – gospodarz i kierownik sekcji tenisa stołowego, dh. Mirosław Błądziński – chorąży i kierownik sekcji turystyki rowerowej, dh. Marcin Aleksiejuk – członek zarzadu i naczelnik, a także kierownik sekcji piłki nożnej, dh. Hipolit Arcichowski – członek zarządu i kierownik sekcji kulturalnej, dh. Daniel Grabski – członek zarządu. Skład Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie.
Sąd Honorowy w nowym składzie przedstawia się następująco: druhna Lidia Członkowska – przewodnicząca, członkowie: druhna Maria Bloch-Nalej, dh. Józef Członkowski, dh. Kazimierz Sajkowicz, dh. Tadeusz Smoleń, i druhna Regina Więch. Podczas zebrania położono nacisk na sprawę nawiązania i zacieśniania kontaktów z innymi gniazdami Sokoła w Polsce i za granicą, nabór nowych członków, przestrzegania ideałów sokolstwa. Rzucona została też myśl zorganizowania wystawy obrazującej dorobek gniazda, ale uznano ją wówczas za przedwczesną.
Zebranie jednomyślnie uchwaliło nadanie seniorowi gniazda – Józefowi Członkowskiemu, tytułu Honorowego Prezesa. W zebraniu tym uczestniczyła gościnnie pani Anna Adamkiewicz, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta w Brwinowie
Przeniesienie zajęć Sokoła do nowej sali gimnastycznej przy ulicy Żwirowej miało przełomowe znaczenie dla dalszego rozwoju Towarzystwa. W ciągu 3 lat (99-02) liczba członków wzrosła trzykrotnie i przekroczyła 150 osób.
Nawiązując do przedwojennej tradycji, poczet sztandarowy brwinowskiego Sokoła zaczął uczestniczyć w procesjach Bożego Ciała.
Oprócz innych imprez, noszących niejako charakter „zajęć stałych”, najważniejszym przedsięwzięciem roku 1999 była rowerowa pielgrzymka do Łowicza na spotkanie z Ojcem Św. Janem Pawłem II w dniach 13 i 14 czerwca. Ciekawym przeżyciem był także udział w rowerowej pielgrzymce młodzieży diecezji warszawskiej do Wilanowa 26 września (wśród jej uczestników znalazł się także ks. Prymas Józef Glemp – skądinąd honorowy członek ZTG Sokół w Polsce)
W kwietniu 2000r. druh naczelnik – Marcin Aleksiejuk wziął udział w XVII Ogólnopolskim Biegu Sokoła w Bukowcu Górnym.
W dniach 2-4 czerwca delegacja brwinowskiego Sokoła ze sztandarem uczestniczyła w światowym zlocie polskiego sokolstwa w Bydgoszczy.
Największą dotychczas imprezą sekcji turystyki rowerowej była 2-dniowa wycieczka (15 i 16 lipca 2000) z wykorzystaniem kolejek wąskotorowych: Rogowskiej i Grójeckiej. Wzięło w niej udział 35 osób.
Pierwszy raz od ożywienia gniazda w 92 r. nie zorganizowano w Dni Brwinowa turnieju piłki nożnej. Powodem tego był współudział Towarzystwa w organizacji na Stadionie Miejskim Pikniku Rodzinnego, pod hasłem „Żyj zdrowo i wesoło”.
16 grudnia 2000 na zjeździe polskiego Sokolstwa w Gdańsku, prezes TG Sokół w Brwinowie został odznaczony medalem „za zasługi dla Sokolstwa Polskiego” .Fakt ten przyjął on jako wyraz uznania dla całego brwinowskiego Sokoła.
Jesienią 2000r. druh Mieczysław Mieczkowski objął kierownictwo sekcji koszykówki „osieroconej” po rezygnacji Tomasza Koconia. Koszykarze wystartowali w II lidze Grodziskiego Klubu Koszykówki, wygrali w niej wszystkie mecze, zajęli I miejsce otrzymując puchar z rąk pani v-ce burmistrz Grodziska i awansowali do I ligi. Wiosną 2001 w I lidze grali ze zmiennym szczęściem i zakończyli rozgrywki na V miejscu. W drużynie tej grali: Bartosiewicz Paweł, Bojar Dariusz, Budzałek Damian, Czaplicki Marek, Dziudzi Jarosław, Górzyński Robert, Kępa Michał, Kocoń Marcin, Michalak Paweł, Mieczkowski Miron, Piątek Paweł, Przyborowski Maciej, Przyborowski Piotr, Wnorowski Grzegorz.
3 kwietnia odbyło się w „Zagrodzie” VIII Walne Zgromadzenie Członków. Wybrało ono do Sądu Honorowego druhnę Larysę Chodyko, w miejsce zmarłego 12 lutego 2000r. druha Józefa Członkowskiego. Ponadto powołano formalnie sekcję siatkówki, której kierownictwo objął druh Andrzej Rowicki. Warto wspomnieć, iż członkowie tej sekcji własnymi siłami, na terenie udostępnionym przez ks. Proboszcza na plebanii, urządzili boisko do siatkówki. Wykorzystywane jest ono od wiosny do jesieni.
W dniach 28 i 29 kwietnia reprezentacja brwinowskiego gniazda uczestniczyła w Zgierzu w I Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym ZTG Sokół zajmując drużynowo II miejsce.W skład brwinowskiej ekipy wchodzili: Aleksiejuk Marcin, Członkowski Jan, Dąbrowski Łukasz, Gawryszewski Krystian, Nastarowicz Rafał, Oksiędzki Tomasz, Oksiędzki Zbigniew, Paliński Jan, Szajna Dawid, Szajna Jacek, Zegarski Marcin. Indywidualnie najlepiej wypadł druh Jan Paliński – kierownik sekcji. Po zakończeniu mistrzostw ustalono, że następna taka impreza odbędzie się w Brwinowie!!
3 maja poczet sztandarowy TG Sokół w Brwinowie wziął udział w odsłonięciu Pomnika Kompanii AK „Brzezinka” w Podkowie Leśnej.
W dniach 13-19 sierpnia, gniazdo gościło polski zespół piosenki religijnej ze Stryja na Ukrainie.15 sierpnia w „Zagrodzie” odbyło się, z udziałem owego zespołu, uroczysta wieczornica dla uczczenia rocznicy „cudu nad Wisłą”.
18 sierpnia członkowie Sokoła oraz wspomniały wyżej zespół uczestniczyli w ceremonii ślubnej i przyjęciu weselnym Agnieszki Więch ,córki druhny Reginy. Może stanie się to nowym zwyczajem gniazda??
26 sierpnia sekcja rowerowa przeprowadziła rajd „szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920r.” zorganizowany wspólnie z bródnowskim Kręgiem Ruchu Domowego Kościoła. Był to pierwszy wypad sokolich rowerzystów z Brwinowa na prawą (wschodnią) stronę Wisły.
8 września w Brwinowie rozegrany został towarzyski mecz w tenisie stołowym pomiędzy drużynami TG Sokół z Brwinowa i Zgierza. Po raz kolejny gospodarze musieli uznać wyższość gości z okolic Łodzi w tej dyscyplinie.
Z okazji Dni Brwinowa, TG Sokół znów zorganizował turniej tenisa stołowego (15 IX) i piłki nożnej(16 IX).Ten ostatni turniej wyróżniał się rekordową ilością ,aż 11 drużyn.
Na jesieni nastąpił burzliwy rozwój sekcji tenisa stołowego. Wzrosła znacznie liczba członków, zwiększono ilość treningów. Zajęcia rozszerzono także na Szkołę nr. 1 przy ulicy Piłsudskiego.
W dniach 15-17 grudnia delegacja brwinowskich Sokołów wzięła udział w zorganizowanym przez AZS Uniwersytetu Warszawskiego wyjeździe na Litwę i Białoruś. Trasa przejazdu przebiegała przez Wołkowysk i Lidę na Białorusi oraz Soleczniki, Wilno, Ejszyszki i Druskienniki na Litwie. Ponieważ białoruscy pogranicznicy nie wpuścili wycieczki po raz drugi na Białoruś – musiano zrezygnować z odwiedzenia Grodna. Wyprawa ta dała brwinowskim Sokołom możliwość nawiązania kontaktu z Sokołami na Białorusi oraz spotkania się ze znajomymi z Wileńszczyzny.
Rok 2002 rozpoczął brwinowski Sokół 9 stycznia od spotkania kolędowego w „Zagrodzie” z koszykarkami AZS Uniwersytetu Warszawskiego. Przybył również jego były prezes Robert Gawkowski i inni uczestnicy grudniowego wyjazdu.
Po spotkaniu zawodnicy TG Sokół i zawodniczki AZS w pomieszanych składach zagrali towarzyski mecz koszykówki.
20 stycznia, również w „Zagrodzie”, odbył się tradycyjny „Wieczór Kolęd”, w którym wzięli udział m.in. pani Anna Adamkiewicz oraz pan Marek Cabanowski – przewodniczący Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim a zarazem inicjator reaktywowania grodziskiego gniazda Sokoła. Zaprezentował on przy okazji odnalezione przez siebie pamiątki Sokoła z Grodziska.
9 lutego delegacja TG Sokół Brwinów w składzie: dh. Mirosław Błądziński, dhna Maria Bloch-Nalej, dh Jan Członkowski i druhna Regina Więch uczestniczyła ze sztandarem gniazda w centralnych obchodach 135-lecia polskiego Sokolstwa, które odbyły się w Poznaniu. W tym samym dniu druhowie Marcin Aleksiejuk i Adam Nalej wzięli udział w balu Sokoła w Lidzie na Białorusi. Dh. Aleksiejuk wystartował też w, poprzedzającym bal, ulicznym biegu.
Następne miesiące wypełniły przygotowania do obchodów jubileuszu 75-lecia założenia Sokoła w Brwinowie. Główną częścią tych obchodów miały być II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Z.T.G. Sokół w tenisie stołowym
w dniach 27-28 kwietnia 2002 r. Do współorganizacji mistrzostw włączył się Burmistrz Miasta i Gminy Brwinów Maciej Nowicki. Honorowy patronat nad imprezą objął Jerzy Dachowski, prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego, zaś patronat medialny – „Gazeta Mazowiecka”.
Do Brwinowa zjechały drużyny reprezentujące gniazda polskiego Sokoła z kraju (Gdańsk, Gniewkowo, Poznań, Zgierz) i zagranicy (Tarnopol-Ukraina, Wiedeń-Austria i Wołkowysk z Białorusi).Przybyli także Czesi z miejscowości Pisek koło Czeskich Budziejowic. Najsilniejsza była ekipa ze Zgierza, która broniła I miejsca
Uroczystego otwarcia mistrzostw, rozgrywanych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie, dokonał Jacek Janowski, v-ce burmistrz Misata i Gminy Brwinów. Nad przebiegiem zawodów czuwał pan Marian Batorowicz – sędzia PZTS. W pierwszym dniu mistrzostw odbyły się gry eliminacyjne.
Tegoż dnia, o godz. 19 w Towarzystwie Przyjaciół Brwinowa otwarta została wystawa obrazująca dorobek brwinowskiego Sokoła w minionym 75-leciu. Ceremonii otwarcia dokonali: druhna Jadwiga Wolcendorf – członek TG Sokół w Brwinowie od czasów przedwojennych i druh Zbigniew Okorski – prezes gniazda warszawskiego i aktualny v-ce prezes Z.T.G. Sokół w Polsce.
Po emocjach sportowych, uczestnicy mistrzostw spotkali się w Domu Parafialnym „Organistówka” na pogodnym wieczorze. Był czas na wiersze i pieśni patriotyczne oraz rytmy dyskotekowe. W niedzielę 28 kwietnia członkowie Sokoła oraz zaproszeni goście z pocztami sztandarowymi wzięli udział w uroczystej Mszy Św., a następnie złożyli kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości na brwinowskim rynku, gdzie także odśpiewali Rotę.
Później odbyły się gry finałowe, rozdanie nagród i zakończenie mistrzostw. Wzięło w nich udział 107 zawodników w 9 kategoriach wiekowych. W klasyfikacji drużynowej pań 1 miejsce zajęła Białoruś, przed Gniewkowem
i Brwinowem, a w klasyfikacji panów – 1 miejsce Zgierz, przed Białorusią i Brwinowem. Ogólnie Zgierz obronił pozycję z I mistrzostw, drugie zajęła Białoruś zaś ekipa z Brwinowa uplasowała sie na III miejscu.
W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt do lat 13 Justyna Trukawka z Brwinowa zajęła 4 miejsce. Wśród pań do lat 35 zawodniczki z Brwinowa zajęły II miejsce (Hanna Folwarska) i III miejsce (Agnieszka Ruszczyk).W klasyfikacji panów do lat 45 III miejsce zajął Waldemar Hagel, czwarty był Cezary Trukawka; wreszcie wśród panów powyżej 60 lat Stefan Wasilewski uplasował się na III miejscu, na IV Jan Paliński, a na V Kazimierz Sajkowicz.

opracował Jan Członkowski

www.sokolbrwinow.com.pl

TG „Sokół” w Brwinowie na facebookuZwiązek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce

Adres: ul. W. Broniewskiego 11/46 01-780 Warszawa

Konto bankowe: PEKAO SA 87 1240 1024 1111 0010 2139 4888